Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javna rasprava o studiju na okoliš za zahvat: Autocesta A8: dionica Rogovići – Matulji

Javno izlaganje zahvata Autocesta A8: dionica Rogovići – Matulji za područje Istarske županije održat će se u utorak, dana 5. travnja 2011. godine, s početkom u 17 sati u Pazinu, u maloj koncertnoj dvorani u Spomen domu, Šetalište Pazinske gimnazije 1. Cjeloviti tekst javne rasprave možete pročitati pod Više.

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, na temelju članka 137. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 110/07) te odredbe članka 16. stavka 1., 3. i 4., članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08 i 67/09), u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš, objavljuje

                                                             JAVNU RASPRAVU O
                                       STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT
                               AUTOCESTA A8 – DIONICA ROGOVIĆI – MATULJI

I. Studija utjecaja na okoliš za zahvat Autocesta A8 – dionica Rogovići – Matulji stavlja se na javnu raspravu na osnovi Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje, Klasa: UP/I 351-03/10-02/59; Urbroj: 531-14-1-2-10-11-11 od 28. veljače 2011. godine.

II. Sukladno odredbi stavka 1. članka 26. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09) i stavku 2. članka 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08) koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša a javnu raspravu provode:

• Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina na temelju Zaključka gradonačelnika, Klasa: 350-01/11-01/05; Urbroj: 2163/01-01-01-11-3 od 9. ožujka 2011. godine;
• Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Buzeta na temelju Odluke gradonačelnika, Klasa:351-01/11-01/2, Urbroj:2106/01-03-11-2 od 9. ožujka 2011.
• Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje na temelju Odluke općinskog načelnika, Klasa: 351-03/11-01/01; Urbroj: 2163/06-01-01-11-2 od 9. ožujka 2011. godine i
• Jedinstveni upravni odjel Općine Lupoglav na temelju Odluke općinskog načelnika, Klasa: 351-01/10-01/10; Urbroj: 2163/07-01-01-11-5 od 9. ožujka 2011. godine.

III. Jedna cjelovita Studija i 3 (tri) Sažetka su dostupni javnosti u trajanju od 30 dana i to od 18. ožujka do 18. travnja 2011. godine u:

• gradu Pazinu u holu Spomen doma, Šetalište Pazinske gimnazije 1, radnim danom od 8,00 do 20,00 sati,
• sali za sastanke Grada Buzeta u Buzetu, II istarske brigade 11, radnim danom od 7,00 do 14,00 sati i utorkom od 7,00 do 16,00 sati,
• prostorima Općine Cerovlje u Cerovlju, Cerovlje 12, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati,
• prostorima Općine Lupoglav u Lupoglavu, Lupoglav 17, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Jedan sažetak je dostupan javnosti u ulaznom holu sjedišta Županijskog poglavarstva u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.
Cjelovita Studija i Sažetak dostupni su javnosti i na službenim web stranicama Istarske županije – www.istra-istria.hr, Grada Pazina – www.pazin.hr, Grada Buzeta – www.buzet.hr, Općine Cerovlje – www.cerovlje.hr i Općine Lupoglav – www.lupoglav.hr a Sažetak na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva www.mzopu.hr

IV. Javno izlaganje planiranog zahvata za područje Istarske županije održati će se u utorak, dana 5. travnja 2011. godine, s početkom u 17:00 sati u Pazinu, u maloj koncertnoj dvorani u Spomen domu, Šetalište Pazinske gimnazije 1.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba i predstavnici izrađivača Studije, tvrtka Hidroelektra-Projekt d.o.o., Odjel zaštite okoliša iz Zagreba koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

V. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju utjecaja iz točke I ove obavijesti mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije ili dostaviti u pisanom obliku u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno sa 18. travnjem 2011. godine na adrese:

• Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin
• Grad Buzet, Upravni odjel za gospodarenje prostorom, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet
• Općina Cerovlje, Jedinstveni upravni odjel, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje
• Općina Lupoglav, Jedinstveni upravni odjel, Lupoglav 17, 52426 Lupoglav

VI. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke V. ove obavijesti i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.