Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Grad Pazin pristupio Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća građana

Gradonačelnik Grada Pazina je 23. siječnja 2014. godine prihvatio poziv Ministarstva socijalne politike i mladih  i pristupio Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima u sklopu mjere „Novi početak“, kojom se želi se pružiti novi početak financijski isključenim građanima i osigurati im uvjete za izlazak iz prezaduženosti, odnosno pomoći onoj skupini građana koja je socijalno najugroženija uslijed dugotrajne nezaposlenosti i prezaduženosti, a na način da se otpiše ili otpusti dio duga radi kojega se tim građanima provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu.

Ove se mjere sastoje od otpusta/otpisa duga i odgode ovrhe, a temelje se na dobrovoljnosti uključenih stranaka (vjerovnika i dužnika) te predstavljaju jednokratno rješavanje akumuliranih postupaka prisilne naplate zaključno s 30. rujna 2014. godine. Mjerama se zahvaćaju dugovi građana kojima su računi blokirani 360 dana i dulje, koji na dan 30.9.2014. godine imaju evidentiran dug do 35.000,00kn (10.000,00+25.000,00), a koji ispunjavaju jedan od dva kriterija:
 Kriterij A  osobe koje ostvaruju pravo na jednu od naknada iz sustava socijalne skrbi (zajamčena minimalna naknada, pomoć za uzdržavanje, osobna invalidnina) ili
 Kriterij B – osobe koje ostvaruju prosječne primanja do 2.500,00 kuna za samca odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva, a koji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive i nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogla koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba.
Mjere se odnose samo na dugove koji su evidentirani u Očevidniku dulje od 360 dana na dan 30.9.2014. godine.
Provedbu ove mjere inicira sam dužnik podnošenjem Zahtjeva za otpust/otpis duga odnosno odgodu ovrhe, nakon što ispuni sve propisane uvjete.
Sve informacije vezane uz provedbu Sporazuma građani mogu dobiti u poslovnicama i na web stanicama FINE .

 

KORACI ZA NOVI POČETAK – Kako dužnik može pristupiti mjeri otpisa duga/odgodi ovrhe ?
Sukladno Sporazumu kojeg će Vlada Republike Hrvatska potpisati s vjerovnicima građani čiji ukupan iznos duga, zaključno s danom 30. rujna 2014.  i blokiranim računom duže od godine dana, iznosi najviše do 25.000,00 kuna prema vjerovnicima skupine  A – državnim poduzećima i istovremeno najviše 10.000,00 kuna prema vjerovnicima skupine B – bankama, teleoperaterima, gradovima i ostalim vjerovnicima  mogu pristupiti mjeri za otpis duga ili odgodu ovrhe. Kad se radi o dugu prema teleoperaterima, kumulativni dug prema svim vjerovnicima (i skupine A i skupine B) ne smije biti veći od 10.000 kn da bi ušao u kriterij otpisa, odnosno odgode ovrhe.  Početak mjere od 2. veljače 2015. godine!

KRITERIJ A
Kriteriju A pripadaju dužnici koji su primatelji socijalnih naknada: zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje i osobne invalidnine koji će mjeri otpisa duga moći pristupiti u prva dva mjeseca provedbe mjere (od 2. veljače 2015.) na slijedeći način:
1. Korak – Provjera duga u FINI
Građanin na web stranicama FINE  ili osobnim dolaskom na jednu od 175 lokacija FINE od 2. veljače 2015. godine može provjeriti je li na popisu dužnika koji mogu podnijeti Zahtjev za otpis duga.
Ukoliko se građanin nalazi na popisu dužnika, uz predočenje osobne iskaznice može zatražiti ispis Pregleda duga u poslovnicama FINA-e ili u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb (Zagreb, Varaždin, Rijeka, Osijek, Split)
2. Korak – prikupljanje potrebne dokumentacije
Nakon što je građanin ustanovio da se nalazi na popisu dužnika, može podnijeti Zahtjev za otpis duga.  Potrebni dokumenti koje mora imati su:
• Ispunjen  Zahtjev za otpis duga kojeg može pronaći na web stranici FINA-e, u poslovnicama FINA-e, centrima za socijalnu skrb, na web stranicama ministarstava i Vlade RH
• Ispis pregleda duga dobiven iz FINA-e ili nadležnih centara socijalne skrbi
• Potvrda o priznavanju prava na ZMN, pomoć za uzdržavanje i osobnu invalidninu kojeg dužnik pribavlja iz centra za socijalnu skrb
 3. Korak -dostavljanje Zahtjeva za otpis duga vjerovnicima
Dužnik dostavlja dokumentaciju vjerovnicima. Ukoliko se dug odnosi na više vjerovnika, dužnik će ispunjene Zahtjeve za otpis duga zajedno za potrebnom dokumentacijom odvojeno uputiti svakom  od vjerovnika od kojeg potražuje otpis duga. Podnošenjem Zahtjeva za otpis duga dužnik ulazi u Registar otpisa duga na vremenski period od tri godine u slučaju otpisa duga ili jedne godine u slučaju odgode ovrhe.
4. Korak – Obrada Zahtjeva za otpis duga
Vjerovnici obrađuju Zahtjev i obavještavaju FINA-u o statusu Zahtjeva. Dužnik svoj status  može provjeriti na web stranicama FINE u svakom trenutku uz odgovarajuću lozinku. U roku od 15 dana od obavijesti o zaprimljenom Zahtjevu vjerovnik će odlučiti o odobravanju ili odbijanju Zahtjeva za otpis duga.
5. Korak – dužnik dobiva otpis duga ili odgodu ovrhe
Kada vjerovnik odobri Zahtjev za otpis duga o svojoj će odluci obavijestiti dužnika i FINU te otpisuje dug odnosno odgađa ovrhu.
KRITERIJ B
Kriteriju B pripadaju građani  čija mjesečna primanja u posljednja 3 mjeseca do podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500,00 kuna za samca odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva, a koji:
• Nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive
• Nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogle koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba
• Nemaju oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji (osim onih građana čija su navedena sredstva ovršena u cijelosti, ali su i dalje blokirani jer je iznos duga bio veći od iznosa koja su bila raspoloživa na računima za navedene svrhe)
1. Korak -Provjera duga
Građanin na web stranicama FINE ili osobnim dolaskom na jednu od 175 lokacija FINE od 2. travnja 2015. godine može provjeriti je li na popisu dužnika koji mogu podnijeti Zahtjev za otpis duga. Ukoliko se građanin nalazi na popisu dužnika, uz predočenje osobne iskaznice može zatražiti ispis Pregleda duga u poslovnicama FINA-e ili u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb (Zagreb, Varaždin,Rijeka, Osijek,Split)
2.Korak – prikupljanje potrebne dokumentacije koja se dostavlja ovlaštenom centru za socijalnu skrb-Zagreb, Varaždin, Rijeka, Osijek, Split
• Nakon što je građanin ustanovio da se nalazi na popisu dužnika, ispunjeni  Zahtjev za opis duga kojeg može pronaći na web stranici FINA-e, u poslovnicama FINA-e, centrima za socijalnu skrb, na web stranicama ministarstava i Vlade RH
• Ispis pregleda duga dobiven iz FINA-e ili nadležnih centara socijalne skrbi
• Potvrdu općinskog suda o vlasništvu nekretnina
dostavlja poštom ili neposredno ovlaštenom centru prema mjestu  prebivališta- Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin. Navedeni centri za socijalnu skrb  u roku od 15 dana od dana primitka navedene dokumentacije utvrditi će ispunjava li podnositelj Zahtjeva uvjete prema kriteriju B.
 3. Korak -dostavljanje Zahtjeva za otpis duga vjerovnicima
Nakon što ovlašteni centri za socijalnu skrb potvrde ispunjava li podnositelj Zahtjeva uvjete prema kriteriju B, dužnik će dostaviti dokumentaciju vjerovnicima. Ukoliko se dug odnosi na više vjerovnika, dužnik će Zahtjeve za otpis duga zajedno za potrebnom dokumentacijom odvojeno uputiti svakom  od vjerovnika od kojeg potražuje otpis duga. Podnošenjem Zahtjeva za otpis dug dužnik ulazi u Registar otpisa dug na vremenski period od tri godine u slučaju otpisa duga  ili jednu godinu u slučaju odgode ovrhe.
 4. Korak – Obrada Zahtjeva za otpis duga
Vjerovnici obrađuju Zahtjev i obavještavaju FINA-u o statusu Zahtjeva. Dužnik svoj status  može provjeriti na web stranicama FINE u svakom trenutku uz odgovarajuću lozinku. U roku od 15 dana od obavijesti o zaprimljenom Zahtjevu vjerovnik će odlučiti o odobravanju ili odbijanju Zahtjeva za otpis duga.
5. Korak – dužnik dobiva otpis duga ili odgodu ovrhe
Kada vjerovnik odobri Zahtjev za otpis duga o svojoj će odluci obavijestiti dužnika i FINU te opisuje dug odnosno odgađa ovrhu.