Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Dan Grada – Poziv na iskazivanje interesa za pružanje ugostiteljskih usluga

Proslava Dana Grada Pazina održat će se dana 03. lipnja 2015. godine  na Trgu slobode. Poslijepodnevni program na Trgu slobode počinje u 17,00 sati kulturno-zabavnim programom raznih izvođača. Večernji program počinje u 21,00 sat nastupom predgrupe Acoustic Lounge s IVOM GORTAN i grupe SILENTE. Program završava u 01,00 sat.

Planirana je 1 (jedna) lokacija za pružanje ugostiteljskih usluga putem ugostiteljskog šanka za prodaju pića (tzv. bambus bar ili slično), u ulici 25. rujan uz rub Trga slobode (kod Gradskog sata), površine 30,00 m2. Porez za korištenje javne površine iznosi 80,00 kn/m2 odnosno 2.400,00 kuna, što je ujedno i početni iznos poreza.

Rok za dostavu ponuda  je 21. svibnja  2015. godine do 12,00 sati. U slučaju više ponuditelja odmah će se provesti postupak usmene javne dražbe nakon koje će ponuditelj koji ponudi najviši iznos poreza ostvariti pravo na predmetnu lokaciju.

Ponudu za zauzeće lokacije potrebno je dostaviti na adresu Grad Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, s naznakom „Ponuda za zauzeće lokacije – DAN GRADA“. U ponudi je potrebno navesti kontakt broj telefona.

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude a kasnije kao jamstvo za uredno pružanje usluga te jamstvo za eventualnu štetu, ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti dokaz o uplaćenom jamstvu u iznosu od 1.000,00 kuna na žiro-račun Grada Pazina – Proračun IBAN HR7823400091832100002, PBZ, poziv na broj HR68-5738-OIB, sa naznakom »jamstvo za DAN GRADA»; ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva u slučaju da odustane od ponude ili u slučaju prihvaćenog ponuditelja ako ne izvrši prihvaćenu ponudu; prihvaćenom ponuditelju jamstvo će se vratiti u roku od osam (8) dana nakon DANA GRADA ako nema elemenata za naknadu eventualne štete; ponuditelju koji ne uspije u usmenoj javnoj dražbi jamstvo će se vratiti slijedećeg radnog dana.

Za sve ostale informacije u svezi s proslavom DANA GRADA PAZINA možete se obratiti u prostorije Ureda Grada, Savjetnici za vođenje projekata i manifestacija ili u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, na telefonski broj 635-091 ili 635-101 svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, petkom do 14,00 sati.

NAPOMENA:

Postojećim ugostiteljskim objektima koji koriste ugostiteljske terase u ulici 25. rujan i na Trgu slobode dozvolit će se proširenje istih za 30 m2 uz porez na korištenje javne površine od 2.400,00 kuna sa mogućnost postave šanka na iste. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo do 21. svibnja 2015. godine u 12,00 sati.

 

KLASA: 363-04/15-01/08
URBROJ: 2163/01-07-06-15-1
Pazin, 14. svibnja 2015. godine

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i graditeljstvo

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.