Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Natječaji

Natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za proračun

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina raspisuje

Natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za proračun

Natječaj je objevljen u “Narodnim novinama” dana 18. rujna 2015. godine

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/15.), Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina objavljuje J A V N I  P O Z I V za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina
Saznajte više »

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.