Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Božićni koncert u Pazinu – Poziv na iskazivanje interesa za pružanje ugostiteljskih usluga

Belan koncertU Pazinu će se u petak, dana 25. prosinca 2015. godine  na Trgu slobode, u natkrivenom prostoru, održati Božićni koncert. Program počinje u 21,00 sat nastupom predgrupe TTRT i glavnog izvođača NENE BELANA I FIUMENSA. Program završava u 01,00 sat.

Planirane su 2 (dvije) lokacije za pružanje ugostiteljskih usluga putem ugostiteljskog šanka za prodaju pića. Jedan ugostiteljski šank površine max. 30,00 m2, predviđen je u natkrivenom prostoru uz rub krova šatora sa strane Ul. 25 rujna. Drugi ugostiteljski šank površine max. 15,00 m2, predviđen je sa strane parkirališta Trga slobode na način da se ugostiteljski šank nalazi izvan natkrivenog prostora. Razmještaj ugostiteljskih šankova prikazan je na priloženoj skici. Porez za korištenje javne površine iznosi 80,00 kn/m2.

Za prvi (veći) ugostiteljski šank početni iznosi poreza iznosi 2.400,00 kn (dvijetisućečetiristokuna) prema sljedećem obračunu (30,00 m2 x 80,00 kn/m2 = 2.400,00 kn). Za drugi (manji) ugostiteljski šank početni iznos poreza iznosi 1.200,00 kn (tisućudvijestokuna) prema sljedećem obračunu (15,00 m2 x 80,00 kn/m2 = 1.200,00 kn.

Rok za dostavu ponuda  je ponedjeljak, 21. prosinca 2015. godine do 11,00 sati. U slučaju više ponuditelja istoga dana, 21. prosinca 2015. godine u 12,00 sati će se provesti postupak usmene javne dražbe nakon koje će ponuditelj koji ponudi najviši iznos poreza ostvariti pravo na predmetnu lokaciju. Ponuditelj koji ponudi najviši iznos dužan je podmiriti ponuđeni iznos u roku 24 h. Ukoliko to ne učini, gubi pravo na postavljanje šanka te se poziva ponuditelj koji je ponudio sljedeći najviši iznos da u roku od 24 sata podmiri ponuđeni iznos.

Ponudu za zauzeće lokacije potrebno je dostaviti na adresu Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, GRAD PAZIN, Ured Grada, s naznakom „Ponuda za zauzeće lokacije – BOŽIĆNI KONCERT“. U ponudi je potrebno navesti kontakt broj telefona.

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude a kasnije kao jamstvo za uredno pružanje usluga te jamstvo za eventualnu štetu, ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti dokaz o uplaćenom jamstvu u iznosu od 1.000,00 kuna na žiro-račun Grada Pazina – Proračun IBAN HR7823400091832100002, PBZ, poziv na broj HR68-5738-OIB, sa naznakom »jamstvo za BOŽIĆNI KONCERT» do 21. prosinca 2015. godine.

Ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva u slučaju da odustane od ponude ili u slučaju prihvaćenog ponuditelja ako ne izvrši prihvaćenu ponudu. Prihvaćenom ponuditelju jamstvo će se uračunati u visinu prihvaćenog iznosa ako nema elemenata za naknadu eventualne štete. Ponuditelju koji ne uspije u usmenoj javnoj dražbi jamstvo će se vratiti slijedećeg radnog dana. Ponuditelji koji žele sudjelovati dužni su dostaviti potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Pazinu, a koju će preuzeti prilikom uplate jamstva na blagajni Grada Pazina, 2. kat gradske uprave.

Za sve ostale informacije u svezi s programom Božićnog koncerta možete se obratiti Savjetnici za vođenje projekata i manifestacije na telefonski broj 635 091, a u svezi korištenja javnih površina Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo u Gradu Pazinu na telefonski broj 621-418 svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, petkom do 14,00 sati.

javni poziv – Božićni koncert.doc

Skica rasporeda ugostiteljskih objekata.docx

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.