Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Zaključak o uvođenju mjere redukcije korištenja voda I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije

Temeljem čl. 81. st. 2. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 153/09 i 130/11), članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09),i čl. 3. stavka 2. Odluke o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Istarske županije Klasa: 325-01/12-01/05, Urbroj: 2163/1-01/08-12-5 od 23. srpnja 2012..Župan Istarske županije dana 23. srpnja 2012. godine donosi

ZAKLJUČAK o uvođenju mjere redukcije korištenja voda I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije

1. Zbog izuzetno nepovoljnih hidroloških prilika i nepovoljne izdašnosti izvorišta voda koja su u sustavu vodoopskrbe Istarske županije te u cilju održivosti i stabilnosti vodoopskrbnog sustava uvodi se mjera

REDUKCIJE VODE I. STUPNJA.

2. Pravo korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava imaju sve pravne i fizičke osobe po uvjetima iz ugovora sklopljenog sa vodoopskrbnim poduzećem, uz mjere zabrane korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava s time da se
                                                                zabranjuje:
– zalijevanje javnih zelenih površina, nogometnih igrališta, golf terena i drugih sportskih terena,
– pranje osobnih automobila, teretnih vozila i vozila javnog prijevoza, pranje poslovnih građevina, instalacija te sredstava za rad i skladištenje,
– pranje javnih prometnih i drugih površina te privatnih površina (dvorišta, okućnica i si.) i
– navodnjavanje poljoprivrednih površina, osim staklenika, plastenika i hidropona.
3. Pozivaju se nadležna tijela jedinica lokalne samouprave s područja Istarske županije da:
a) sukladno čl. 86., a u svezi s čl. 88. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 153/09 i 130/11) propišu uvjete korištenja izvorišta koja nisu u funkciji javne vodoopskrbe i
b) u roku od tri dana od dana proglašenja dostave popis pravnih osoba, odnosno gospodarskih subjekta koji u svom proizvodno-tehnološkom procesu moraju koristiti vodu iz vodoopskrbnog sustava.
4. U cilju provedbe ovog Zaključka i Odluke o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Istarske županije
nalaže se:
a) javnim vodoopskrbnim poduzećima u Istarskoj županiji uvođenje mjere redukcije vode I. stupnja za sve potrošače u Istarskoj županiji,
b) vodočuvarima i komunalnim redarima neposredan nadzor nad uočenim protupravnim postupanjem potrošača i izvješćivanje Državne vodopravne inspekcije.
c) Državnoj vodopravnoj inspekciji inspekcijski nadzor, te za potrošače koji ne poštuju pripisane mjere redukcije I. stupnja, uvesti djelomično ili potpuno isključenje iz vodoopskrbnog sustava sve dok su na snazi propisane mjere redukcije.
5. Ovaj Zaključak Župan će opozvati čim se hidrološke prilike u Istarskoj županiji stabiliziraju.
6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenim novinama Istarske županije".

Klasa: 325-01/12-01/05
Urbroj: 2163/1-01/08-12-6
Pazin, 23. srpanj 2012.
                                  REPUBLIKA HRVATSKA                                        ISTARSKA ŽUPANIJA                                                                                                       ŽUPAN                                                                                                  Ivan Jakovčić,v.r.  

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike