Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Realizirani programi obnove i zaštite kulturnih dobara Grada Pazina u 2019. godini

Grad Pazin uz potporu Ministarstva kulture i ove je godine proveo niz programa zaštite kulturnih dobara na svom području.

U srpnju 2019. godine započeli su radovi I. faze građevinske sanacije bastiona Turnić u Lindaru, za koje je Ministarstvo kulture Gradu osiguralo sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

Radovi u programu za 2019. godinu obuhvatili su strojno-ručni iskop platoa za vezni serklaž, koji se izvodio uz arheološki nadzor uz arheološki nadzor te sanaciju kamenog zidnog plašta. Tijekom građevinske sanacije bastiona raščišćen je teren kod temelja zida od grmlja i sitnog raslinja, dopremljena je i montirana radna skela, a zatim je izveden strojno-ručni iskop platoa za vezni serklaž,  kao i pažljiva demontaža postojećeg kamenog zida, odnosno raziđivanje nestabilnog zida s čišćenjem i sortiranjem kamenih blokova. Nakon toga je zid ponovno zidan u vapnenom mortu, koristeći kamene blokove iz razidanog zida. Ukupna vrijednost programa iznosi 171.679,91 kuna.

Krajem srpnja započeli su i radovi etapne obnove zvonika crkve sv. Nikole, koje je Ministarstvo kulture ove godine sufinanciralo namjenskim sredstvima u iznosu od 140.000,00 kuna. Ovogodišnji su radovi IV faza obnove zvonika, a okončani su u prvoj polovici rujna. U prethodne tri faze izvedena je rekonstrukcija međukatnih konstrukcija te uređenje i hidroizolacija poda lođe i poda piramide zvonika te postavljanje zaštitnih mrežica na otvore zvonika, dok su u prolazu – tunelu kroz prizemlje zvonika, nakon skidanja stare žbuke i čišćenja zida, dersovani kameni zid i svod. U 2018. godini izvedeni su radovi građevinske sanacije tijela lođe, u sklopu kojih se nakon postavljanja skele izvodilo krunsko bušenje kamenog zida te dobava i ugradnja novih zatega. U programu za 2019. godinu izvedeni su radovi građevinske sanacije unutrašnjosti zvonika. Na rekonstruiranim drvenim međukatnim konstrukcijama izrađene su zaštitne ograde po uzoru na postojeće. Osim toga, izvršeno je čišćenje kamenog plašta te podziđivanje i fugiranje kamenog plašta vapnenim hidrauličkim mortom. Uređeni su i prozorski otvori, a izvedeno je i stolarsko i bravarsko uređenje postojećih ulaznih vratiju. Program je realiziran u ukupnoj vrijednosti od 147.464,91 kuna

Ove su godine u program obnove prvi put ušli radovi preventivne sanacije kasnogotičko-renesansnog urbanog sklopa – Citadele u Pazinu: radovi su obuhvatili 1. fazu sanacije građevine na k.č. 115 S.I. (1521 N.I.). Program je poduprlo Ministarstvo kulture iznosom od 100.000,00 kuna, a obuhvatio je pripremne radove zauzimanja javne površine i njene prilagodbe za potrebe organizacije gradilišta. Zatim su radovi demontaže i rušenja obuhvatili izradu pomoćnih rampi za ručni prijevoz materijala, čišćenje raslinja s unutrašnjosti urušenog objekta i okolnih kontaktnih prostora, uz zbrinjavanje i odvoz raslinja, dobavu i montažu radnih skela, čišćenje i odvoz urušenog materijala uz sortiranje kvalitetnog kamenog materijala koji se kasnije koristio za zidanje. Demontirani su i labilni dijelovi višestrukog kamenog vijenca, dijela drvene krovne konstrukcije i postojećeg nestabilnog dimnjaka. Zidarski radovi su se sastojali od ugradnje kamenih blokova na mjestima gdje nedostaju, izradu zaštite kruništa zida, dobave i ugradnje štapnih sidara te privremenog zazidavanja svih otvora, kao i zatvaranja lučnog otvora, vrata u prizemlju, daskama. Radovima je prethodila izrada ortofoto snimka fasada objekta na k.č. 115 S.I. (1521 N.I.).

Kasnogotičko-renesansni urbani sklop – Citadela u Pazinu dio je kulturno-povijesne cjeline grada Pazina, zaštićene kao kulturno dobro pa su radovi poduzeti radi građevinske sanacije ruševnog objekta, u sastavu vrijednog povijesnog urbanog sklopa sa željom da ga se sačuva i revalorizira. Ukupna vrijednost ovogodišnjeg programa iznosi 161.318,75 kuna.

Radove je izvodio KAPITEL d.o.o. iz Žminja, dok je projektantski i stručni nadzor povjeren ISTRA INŽENJERINGU d.o.o. iz Poreča, a programi su provedeni u suradnji i uz prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela iz Pule.

Važan višegodišnji program Grada Pazina je i program etapne sanacije palače Rapicio u Pazinu, koji je započeo 2012. godine uz kontinuiranu potporu Ministarstva kulture, koje je ove godine za radove na palači Rapicio izdvojilo 100.000,00 kuna. U prvoj godini programa raščišćen je teren od raslinja i urušenja uz arheološki nadzor. Iduće, 2013. godine izrađeni su geodetski i arhitektonski snimak građevine, dok je projekt sanacije realiziran početkom 2014. godine. Zatim su, u periodu od 2014. do 2017. godine, postupno sanirani vidljivi dijelovi građevine: prvo zapadni, odnosno jugozapadni ugaoni zid koji je bio statički najugroženiji, zatim istočni, odnosno sjeveroistočni ugaoni zid, nakon toga dio južnog zida koji je obuhvatio kulu, da bi 2017. godine bila dovršena sanacija južnog zida. U 2018. godini nastavljeni su radovi raščišćavanja terena i arheološkog sondiranja na sjevernom, odnosno sjeverozapadnom dijelu čestice (1558/1 N.I.), nastavljajući od vidljivih dijelova građevine prema sjeveru i sjeverozapadu. Izrada arheoloških sondi obavljala se uz stalan arheološki nadzor. Izvedena je i djelomična sanacija postojećih zidova ruševine na sjeverozapadnom dijelu čestice.

Nakon provedenih radova konstruktivne sanacije, a zbog planiranja slijedećih zahvata na objektu, ukazala se potreba definiranja buduće namjene i smjernica za uređenje lokaliteta, stoga se Grad Pazin odlučio za izradu prostorno programske studije korištenja i prezentacije palače Rapicio u Pazinu. Izrada Studije povjerena je arhitektu Vjekoslavu Gašparoviću, koji je uspješno realizirao različite projekte obnova građevina u starogradskim jezgrama, kao i projekte obnova kaštela, među kojima valja istaknuti kaštel Pietra Pelosa kod Buzeta.

Za potrebe definiranja uređenja i prezentacije prostora prilaza palači Rapicio potrebno je izvršiti konzervatorske radove koji će obuhvatiti istraživanje partera na cca 200 m2, uz izradu arheoloških sondi na pozicijama koje će se naznačiti u dogovoru s nadležnim konzervatorom. Planirani radovi realizirati će se do kraja studenog 2019. godine.