Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Proslava tradicionalnog blagdana „RIM 2012“: poziv na iskazivanje interesa

Proslava tradicionalnog blagdana RIM u Pazinu, održati će se dana 03. i 04. kolovoza (petak i subota) na Trgu Slobode i u ulici 25. rujan. Dana 03. kolovoza 2012. godine u vremenu od 18,00 do 21,00 sat održati će se natjecanje u pripremi jela od istarskog boškarina pod nazivom „PAZIN GASTRO I PAZIN GOURMENT“ te nastup klape Boškarin i Erika Balije dok će se u večernjim satima održati nastup glazbenog sastava Le Monde band. Dana 04. kolovoza 2012. godine program započinje u 20,00 sati nastupom skupine Zumba fitness te finalista showa Pjevaj moju pjesmu a nastavlja se nastupom glazbenog sastava Alfa time band i glazbenog sastava Magazin.

Predviđene lokacije za pružanje ugostiteljskih usluga postavljanjem ugostiteljskih šankova za prodaju hrane i pića se nalaze na dijelu Trga Slobode i dijelu Parka istarskih velikana na način kako je to prikazano na brojevima 1 i 2 na skici (PRILOG 1). Površina svake ponuđene lokacije je minimalno 70,00 m2. Naknada za zauzeće lokacije je 80,00 kn/m2 dnevno, što iznosi 11.200,00 kuna za oba dana, što je ujedno i početni iznos najma.
Predviđene lokacije za pružanje ugostiteljskih usluga putem ugostiteljskih šankova za prodaju pića (tzv. bambus barova ili slično) a koje se nalaze u ulici 25. rujan prikazane su brojevima 1, 2 i 3 na skici (PRILOG 2). Površina svake ponuđene lokacije je minimalno 20,00 m2. Naknada za zauzeće lokacije je 80,00 kn/m2 dnevno, što iznosi 3200,00 kuna za oba dana, što je ujedno i početni iznos najma.
Rok za dostavu ponuda (potrebno je navesti za koju lokaciju ste zainteresirani) je 24. srpanj 2012. godine do 14,00 sati kada će se iste razmotriti a ponuditelji koji su zainteresirani za zauzeće iste lokacije biti će obaviješteni da dana 27. srpnja 2012. godine u 10,00 sati pristupe provedbi postupka usmene javne dražbe nakon koje će ponuditelj koji ponudi najviši iznos naknade imati pravo na predmetnu lokaciju.
Ponude za zauzeće lokacije potrebno je dostaviti na adresu Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, GRAD PAZIN, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO s naznakom „Ponuda za zauzeće lokacije – RIM 2012“. Osim oznake lokacije za koju se daje ponuda u ponudi je potrebno obavezno navesti kontakt broj telefona.
Kao jamstvo za ozbiljnost ponude a kasnije kao jamstvo za uredno pružanje usluga te jamstvo za eventualnu štetu, ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti dokaz o uplaćenom jamstvu u iznosu od 2.000,00 kuna na žiro-račun Grada Pazina – Proračun 2340009-1832100002 PBZ, poziv na broj 68-5738-OIB, sa naznakom »jamstvo za RIM 2012“» (natjecatelj koji se natječe za više lokacija dužan je za svaku lokaciju dati jamstvo); ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva u slučaju da odustane od ponude ili u slučaju prihvaćenog ponuditelja ako ne izvrši prihvaćenu ponudu; prihvaćenom ponuditelju jamstvo će se vratiti u roku od osam (8) dana nakon RIM-a 2012 ako nema elemenata za naknadu eventualne štete; ponuditelju koji ne uspije u usmenoj javnoj dražbi jamstvo će se vratiti odmah.
Za sve ostale informacije u svezi s proslavom blagdana „RIM 2012“ slobodno se možete obratiti u prostorije Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo u Gradu Pazinu ili na telefonski broj 621-418 svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, petkom do 14,00 sati.

PRIVITAK:
1. SKICA x 2

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike