Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Projekt „Pazi(n) mladi! 2: izrada Lokalnog programa za mlade 2023-2027“

Gradu Pazinu zajedno s partnerima: Društvo Naša djeca Pazin, Centar za mlade Alarm Pazin, Udruga Delta i Volonterski centar Istra odobreno je 29,100 eura (cca 220.000,00 kuna) za provedbu projekta Pazi(n) mladi! 2: izrada Lokalnog programa djelovanja za mlade Grada Pazina 2023-2027.

Cilj projekta Pazi(n) mladi! 2: Izrada Lokalnog programa za mlade Grada Pazina 2023-2027 je osnažiti i poduprijeti mlade u lokalnoj zajednici te stvoriti poticajno okruženje za njihovo uključivanje u društveni život i procese donošenja odluka u gradu, unaprjeđenjem kompetencija mladih, radnika s mladima i donositelja odluka, a sve u svrhu donošenja Lokalnog programa za mlade Grada Pazina 2023-2027.

 

Specifični ciljevi su:

– Informirati mlade o rezultatima istraživanja i fokus grupa projekta “Pazi(n) mladi!: jačanje dijaloga mladih i donositelja

odluka na lokalnoj razini“ iz 2020/2021 godine,

– Informirati mlade o dijalogu s mladima te ciljevima i važnosti aktivnog uključivanja u donošenje odluka

– Osnažiti mlade za sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini

– Osnažiti i jačati kompetencije osoba koje rade s mladima i donositelja odluka u području uključivanja mladih u procese

odlučivanja na lokalnoj razini

– Predstaviti različite metode dijaloga mladih i donositelja odluka tijekom kreiranja LPM

– Izraditi Lokalni program za mlade Grada Pazina 2023-2027.

Projekt će se provesti kroz 12 aktivnosti za mlade, radnike s mladima i donositelje odluka podijeljenih u 5 setova prema sadržaju te vremenskom i logičkom slijedu. Sve aktivnosti održat će se u Pazinu. Glavne aktivnosti uokvirene su raznovrsnim pripremnim aktivnostima koje kreću u siječnju 2022., a odnose se na koordinaciju, organizaciju, diseminaciju i kreiranje projektnih rezultata.

 Aktivnost A1: “Pazi(n)! mladi vol.2 – Ki, ako ne ti? Kad, ako ne sad?” je svojevrsni Kick – off projekta. Provest će se u svrhu stjecanja jasne vizije projekta od strane svih uključenih, kao i upoznavanja s predstojećim aktivnostima. 20 sudionika (10 mladih, 5 predstavnika partnera, 5 donositelja odluka) tijekom aktivnosti će također imati diseminacijsku ulogu, budući da kick – off završava prezentacijom projekta javnosti i medijima.

 Aktivnost A2 provest će se s ciljem osnaživanja mladih i radnika s mladima za sudjelovanje u procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici.

A2.1. “Pazi(n) Savjet!” trening je za 5 članova Savjeta mladih Grada Pazina gdje će kroz

vođenu diskusiju, individualni i grupni rad te metode imaginacije članovi upoznati tijek projekta te diskutirati o vlastitoj ulozi člana Savjeta mladih Grada Pazina.

Trening A2.2. “Vijeće u(klju)čenika?” trening je za 5 predstavnika Vijeća učenika u OŠ i SŠ na kojem će sudionici analizirati rad Vijeća učenika, povezati rad Vijeća i gradskog SM te usporediti razine sudjelovanja u procesima donošenja odluka u školi i lokalnoj zajednici. Trening A2.3. “Zagovaraj, poveži, za rukav poteži” trening je za 5 radnika s mladima koji će se održati s ciljem osnaživanja njihovih kompetencija u području uključivanja mladih u procese odlučivanja. Kroz vođenu diskusiju, grupni i individualni rad, sudionici će se upoznati s načelima i principima sudjelovanja mladih, metodama zagovaranja te primjerima dobre prakse zagovaračkih aktivnosti mladih, udruga mladih i za mlade, posebice prilikom implementacije LPM.

 Aktivnost A3 čini ukupno 6 sastanaka radnih skupina za izradu LPM koje će se odvijati tijekom tri dana u svibnju 2022. (2 sastanka u jednom danu). Sastanci radnih skupina podijeljeni su prema različitim temama. A3.1. Odabir škole i zanimanja te Volontiranje i mobilnost mladih, A3.2. 2. Mentalno zdravlje te Informiranje mladih i komunikacija i A3.3. 3. Uključivanje mladih te Kultura, umjetnost i prostor. Na svakoj aktivnosti sudjelovat će 2 radne skupine po 6 članova, a cilj aktivnosti je definiranje problema i potreba u pojedinom području, te definiranje ciljeva, aktivnosti i rezultata, dionika, mogućih rizika te indikatora provedbe kao početnih točaka za izradu LPM.

 Aktivnost A4 “Lokalni program za mlade 2022. – 2026.: Upravo st(v)oreno” je predstavljanje radne verzije LPM mladima i donositeljima odluka (30 sudionika: 15 mladih, 5 osoba koje rade s mladima, 10 donositelja odluka metodom strukturiranog dijaloga. Krajnji je rezultat ove aktivnosti kreiranje prijedloga programa LPM, koji će nakon ove aktivnosti biti upućen na Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

 Aktivnost A5 naziva „Akcija za 5“ sastoji se od četiri aktivnosti koje su usmjerene angažmanu mladih za doprinos

provedbi novostvorenog LPM. Tijekom aktivnosti A5.1. „Dan pripreme“, 35 sudionika (25 učenika, 5 radnika s mladima, 5 donositelja odluka) upoznat će se s metodom i svrhom Akcije za 5 te će kroz grupni rad odrediti vlastite uloge u pojedinim fazama projekta, definirajući mjesta i načine suradnje s ostalim dionicima. Na aktivnosti A5.2. „Dan akcije“ 35 sudionika (25 učenika, 5 radnika s mladima, 5 donositelja odluka) će metodom simulacije rada Gradskog vijeća predstaviti prethodno pripremljene ideje projekta te odabrati jedan projekt za realizaciju na Aktivnosti A5.3. naziva „Dan planiranja provedbe projekta“. Tijekom ove će aktivnosti 15 sudionika (5 učenika, 5 donositelja odluka, 5 predstavnika Savjeta mladih i Vijeća učenika) kroz grupni rad izraditi okvirni hodogram i monitoring plan svojeg projekta te isti predstaviti članovima SM i VU, kao i donositeljima odluka te kroz raspravu i vođeno otkrivanje izraditi SWOT analizu odabranog projekta.

Završna aktivnost projekta je A5.4. „Dan slavlja i pogleda u budućnost“ na kojem će 20 sudionika (10 mladih, 5 donositelja odluka, 5 predstavnika Savjeta mladih i Vijeća učenika) prezentirati rezultate svoje Akcije za 5! kao metode uključivanja mladih u donošenje odluka na lokalnoj razini, nakon čega će uslijediti prezentacija ukupnih rezultata projekta putem panel rasprave na kojoj će sudjelovati i svi ostali predstavnici partnera, donositelja odluka, Savjeta mladih i Vijeća učenika.

Projekt je financiran sredstvima Erasmus+ programa Agencije za mobilnost i programe Europske unije, u području Ključne aktivnosti 154 – Aktivnosti sudjelovanja mladih.

 

Prilog