Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Programi obnove i zaštite kulturnih dobara na području Grada Pazina u 2019. godini

Grad Pazin i u 2019. godini nastavlja s provođenjem programa obnove i zaštite kulturnih dobara na svom području, uz kontinuiranu potporu Ministarstva kulture. U travnju su potpisani ugovori o korištenju sredstava Ministarstva u ukupnoj vrijednosti od 470.000,00 kuna.

Potpore Ministarstva, u iznosima po 100.000,00 kuna, Grad je dobio za dva nova programa – Sanaciju bastiona Turnić na Lindaru i Preventivnu sanaciju kasnogotičko-renesansnog urbanog sklopa, tzv. Pazinske citadele, u neposrednoj blizini Kaštela.

Turnić na Lindaru dio je srednjovjekovnog kompleksa zidina koji opasuju crkvu sv. Mohora i Fortunata i samostojeći zvonik, i zapravo su početak grada Lindara, utvrde koja je branila sjeveroistočni prilaz pazinskoj kotlini. Valvasorov i Petronijev prikaz ukazuju na istaknutu važnost Lindara u zaštiti Pazinske grofovije, što mu daje i kulturno-povijesni značaj za čitav centralni dio Istre. Dijelovi srednjovjekovnih zidina, zajedno uz slične primjere, predstavljaju bogatu povijesnu graditeljsku baštinu središnjeg dijela Istre pa je sanacija od primarne važnosti. U programu za 2017. godinu je, uz financijsku potporu Ministarstva kulture, očišćena zidna površina bastiona od bršljana i ostalog raslinja, izrađen je geodetski – ortofoto snimak potpornog zida bastiona Turnić, koji je poslužio kao podloga za izradu projekta sanacije bastiona. Za potrebe izrade projektne dokumentacije izrađene su i dvije geomehaničke sonde iza zidina s ciljem utvrđivanja temeljnog tla radi planiranja budućeg sidrenja i stabilizacije postojećih zidina. Na koncu je izrađen i građevinski projekt sanacije zidina Bastiona. U međuvremenu se, uslijed izuzetno nepovoljnih vremenskih prilika, bastion počeo urušavati, o čemu su obaviještena nadležna tijela Ministarstva.

Potrebna sredstva za sanaciju osigurana su prijavom na natječaj Ministarstva kulture za programe zaštite kulturnih dobara u 2019. godini. Osim potpore Ministarstva, Grad je za sanaciju ovog važnog objekta graditeljske baštine osigurao u proračunu i značajna vlastita sredstva, a početak radova planira se u lipnju ove godine.

Pazinsku citadelu čini iznimno vrijedan niz stambenih objekata kasnogotičkog i renesansnog stilskog oblikovanja, u ulici Bune kmetova. Riječ je o nekadašnjim kućama službenika Pazinske grofovije, koji su svoje dužnosti obavljali u samom kaštelu te bi ih sukladno tome svakako trebalo tretirati kao dio cjeline Pazinskog kaštela. Danas prepoznatljivi arhitektonski elementi nastali su većim dijelom tijekom 16. st., no podrobnije analize zasigurno bi otkrile i starije strukture s obzirom na raniji nastanak bedema suburbija. Jedna od najbolje sačuvanih povijesnih urbanih mikrolokacija obilježenih kasnogotičkim i renesansnim stilskim karakteristikama grada Pazina i središnje Istre, koja je pri tome smještena neposredno uz najznačajniju istarsku srednjovjekovnu feudalnu utvrdu, u posljednjih je dva desetljeća dobrim dijelom svedena je na ruševne ostatke.

Slijedom navedenog Ministarstvu je prijavljen program preventivne sanacije lokaliteta, čime je osiguran dio sredstava za početak provođenja programa etapne sanacije, čija će prva faza obuhvatiti izradu dokumentacije postojećeg stanja i preventivne zaštitne radove, dok se u slijedećem provedbenom razdoblju planira izrada tehničke dokumentacije etapne sanacije i fazna realizacija radova građevinske sanacije sa ciljem da se revalorizira ova vrijedna građevinska baština.

Osim novih, nastavit će se program etapne sanacije ostataka Palače Rapicio, kojim se planira realizirati projektnu dokumentaciju uređenja i prezentacije lokaliteta, kao i radove rekonstrukcije i konzervacije arheoloških iskopanih zidova, uređenje podova prostorija te uređenje prilaza lokalitetu, sa krajnjim ciljem da u budućnosti dobije i kulturno-turističke sadržaje.

Nastavit će se i građevinska sanacija zvonika, a radovi planirani u 2019. godini obuhvatit će uređenje unutrašnjih zidova građevine te izradu zaštitnih ograda oko stubišnog otvora, kao i preuređenje međukatne konstrukcije za naknadnu montažu satnog mehanizma.

Osim ovih građevinskih radova, nastavit će se i arheološka istraživanja na višeslojnom lokalitetu u Bermu. Tijekom 2013.g., 130 godina nakon posljednjih arheoloških istraživanja ovog lokaliteta, Služba za arheološku baštinu HRZ-a, zajedno s talijanskim kolegama, pokrenula je probna arheološka sondiranja, s ciljem otkrivanja potencijala nalazišta za njegova daljnja istraživanja.

Najznačajniji nalaz istraživanja u 2013. godini pronađen je na samom dnu jugozapadnog dijela sonde 2 – riječ je o grobu ukopanom u matičnu stijenu. Istraživanje beramske nekropole provedeno 2013.g. u potpunosti je ispunilo zadane ciljeve i donijelo niz spoznaja o funkcioniranju ovog prostora u prapovijesnom razdoblju. S druge strane, istraživanja su pokazala izniman potencijal ovog lokaliteta, ne samo znanstvenoistraživački potencijal za arheologe i kulturne antropologe, već i veliki potencijal turističke iskoristivosti tih arheoloških istraživanja – stvaranje muzejskog prapovijesnog postava atraktivnih arheoloških nalaza. U 2017. i 2018. godini nastavljena su arheološka sondiranja uz potporu Ministarstva kulture tijekom kojih su pronađeni ostaci objekta koji se temeljem pronađenih prekretnih arheoloških nalaza može datirati u isti period kao i sama nekropola.

Osim sredstava Ministarstva kulture, koja su kontinuirana i iznimno važna za uspješno ostvarivanje planiranih programa, Grad za realizaciju svih programa planira u proračunu i značajna vlastita sredstva.

Realizacija radova planira se tijekom ljetnih i jesenjih mjeseci.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.