Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

POZIV NA JAVNI UVID U PARCELACIJSKI ELABORAT ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE LOKALNE CESTE L50097 MALI JEŽENJ – CIBURI

Temeljem članka 61. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (ˇ“Narodne novine“ broj 16/07. i 124/10.) te članka 81. Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 86/07., 25/09. i 148/09.) obavještavamo sve nositelje prava na katastarskim česticama da mogu izvršiti uvid u Parcelacijski elaborat diobe katastarskih čestica za zahvat u prostoru: „Rekonstrukcija lokalne ceste L50097 Mali Ježenj – Ciburi“, izrađen od strane tvrtke TOPOING d.o.o. iz Kastva, temeljem lokacijske dozvole (KLASA: UP/I350-05/12-02/06, URBROJ: 2163/01-07-07-12-15 KM od 25. svibnja 2012.)
Uvid se može izvršiti u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, u utorak 18. ožujka 2014. godine u vremenu od 10.00 do 16.00 sati. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.