Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Potpisani Ugovori o dodjeli nekretnine/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

U utorak, 4. rujna gradonačelnik i predstavnici udruga potpisali su nove Ugovore o dodjeli nekretnine/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama, nakon provedenog javnog natječaja. Ovo je drugi provedeni javni natječaj za dodjelu nekretnina udrugama, kojim Grad Pazin slijedi zakonske odredbe o djelovanju civilnog sektora.

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama raspisan je 12. lipnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava bio je do 16. srpnja 2018. godine.

Javnim natječajem bilo je predviđeno dodijeliti 12 nekretnina/prostora. Na javni natječaj pristiglo je 15 prijava od udruga, koje su se prijavile za korištenje 12 prostora.

Formalnu provjeru pristiglih prijava kao i bodovanje svih prijava u skladu s Pravilnikom o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina izvršilo je Povjerenstvo za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama.

Cilj javnog natječaja je da se nekretnine/prostori u vlasništvu Grada Pazina daju na korištenje udrugama, a prednost (odnosno veći broj kod ocjenjivanja prijava) dobile su (sukladno Pravilniku) udruge koje će partnerski koristiti prostore, s namjerom da gradski prostori budu što bolje iskorišteni i u funkciji. To se je postiglo kod tri nekretnine/prostora, gdje su se udruge na javni natječaj javile kao partneri, i to: 1. Centar integralne transformativne prakse Yama u partnerstvu s Karate klubom Sensei, 2. Društvo Naša djeca Pazin u partnerstvu s Centrom za mlade Alarm Pazin te 3. Folklorno društvo Pazin u partnerstvu s Limenom glazbom Pazin. Za korištenje tih prostora Udruge sklapaju i Sporazum o partnerstvu o korištenju prostora.

Odluku o dodjeli nekretnine/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama donio je Gradonačelnik 13. kolovoza 2018. godine, kojom se dodjeljuje svih 12 prostora koji su bili predmet natječaja. 9 prostora udruge će koristiti samostalno, dok će 3 prostora 6 udruga koristiti partnerski.

Ugovori su sklopljeni na vrijeme od 5 godina, s mogućnošću ponovne dodjele na korištenje na daljnjih 5 godina bez provođenja javnog natječaja, pod uvjetom da Korisnik nekretnine svake godine redovito podnosi potrebna izvješća te ako je nekretninu koristio sukladno Ugovoru.

Gradonačelnik je istaknuo važnost udruga za Grad, kojim one svojim djelovanjem i realizacijom različitih programa i projekata, i često većom fleksibilnošću u odnosu na javnu upravu, zadovoljavaju brojne obrazovne, socijalne, kulturne, sportske i ostale potrebe građana.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.