Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik za tehničke poslove i projekte

Temeljem članka 19. stavak 1. i članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina raspisuje

                                                           O G L A S

                           za prijam u službu na određeno vrijeme

  1. Viši stručni suradnik za tehničke poslove i projekte – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (rodiljni i roditeljski dopust), uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Uvjeti:

–    magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili druge tehničke struke

–    najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–    položen državni stručni ispit

–    poznavanje rada na računalu

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz  članka 15. i 16. Zakona.

Na Oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ako imaju u odgovarajućoj struci radni staž duži od vremena određenog za vježbenički staž, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Uz prijavu na Oglas potrebno je priložiti:

–    životopis

–    presliku diplome

–    presliku osobne iskaznice ili domovnice

–    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu

–   uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

–    dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava)

–    potvrda o radnom stažu evidentiranom u matičnu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

–   dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, ugovor o radu, rješenje) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne (1) godine, koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

–    vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati su dužni predočiti izvornike.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem posebnog zakona, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu i dokaz o nezaposlenosti. Prednost ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Pazin, osobno ili poštom na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, s naznakom „Za prijam u službu – viši stručni suradnik za tehničke poslove i projekte“.

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru bit će objavljeni na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Pazina najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Prijavom na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, kandidati daju suglasnost Gradu Pazinu da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka prijma u službu na određeno vrijeme, te da po okončanju postupka prijma, čuva njihove prijave u skladu s Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva („Službene novine Grada Pazina“ broj 1/09.) i Posebnim popisom gradiva Grada Pazina s rokovima čuvanja, koji je sastavni dio tog Pravilnika, uslijed čega, podaci ne podliježu pravu na brisanje do isteka propisanog roka čuvanja oglasne dokumentacije.

Napomena: Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

KLASA: 112-01/18-01/21

URBROJ: 2163/01-07-01-18-1

Pazin, 12. studenog 2018. godine

 

                                                                                                           Pročelnik

                                                                                                       Elvis Kliman