Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik 2. za pravne poslove i ljudske resurse

Temeljem članka 19. stavak 1. i članka 29. stavak 1., 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), pročelnica Ureda Grada Pazina raspisuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

 

 1. Viši stručni suradnik 2. za pravne poslove i ljudske resurse – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (rodiljni i roditeljski dopust), uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Uvjeti:

 • Magistar prava
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon). U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. navedenog Zakona. Na Oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ako imaju na odgovarajućim poslovima radni staž od najmanje jedne (1) godine, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu. Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja magistar prava. Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas. Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječu. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. 

Uz prijavu na Oglas potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne stariji od mjesec dana (e-radna knjižica)
 • dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne (1) godine s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i strukom (potvrda poslodavca o poslovima na kojima je kandidat radio ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili drugi dokaz iz kojeg su vidljivi poslovi na kojima je kandidat radio). Napomena: iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima, odnosno s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i struke koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. gore navedenog Zakona.

U prijavi se navode osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresa elektroničke pošte), te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati su dužni predočiti izvornike. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem posebnog propisa, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Prednost ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na Oglas dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osobno ili poštom na adresu: Grad Pazin, Ured Grada, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, s naznakom «Za prijam u službu – Viši stručni suradnik 2. za prave poslove i ljudske resurse».

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru bit će objavljeni na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr  najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Prijavom na Oglas za prijam u službu, kandidati daju suglasnost Gradu Pazinu da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka prijma u službu na neodređeno vrijeme, te da po okončanju postupka prijma, čuva njihove prijave u skladu s Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva („Službene novine Grada Pazina“ broj 1/09, 1/19 i 8/19) i Posebnim popisom gradiva Grada Pazina s rokovima čuvanja, koji je sastavni dio tog Pravilnika, uslijed čega, podaci ne podliježu pravu na brisanje do isteka propisanog roka čuvanja oglasne dokumentacije.

Napomena: Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

KLASA: 112-03/21-01/1

URBROJ: 2163/01-04-01-21-7

Pazin, 20. travnja 2021. godine

Pročelnica

Martina Brajković Mrak

Oglas za prijem u radnu službu

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike