Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Odluka Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za korištenje mjere „Mladi za EU“ – Suradnik na EU projektima o odabiru najboljeg kandidata/-kinje

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za korištenje mjere „Mladi za EU“ – Suradnik na EU projektima je temeljem Javnog poziva objavljenog 11. kolovoza 2015. (KLASA: 112-01/15-01/15, URBROJ: 2163/01-04-01-15-6) dana 26. kolovoza 2015. održalo razgovore sa kandidatima koji su dostavili pravovremene i potpune prijave odnosno čije su prijave udovoljavale uvjetima Javnog poziva.

Povjerenstvo je nakon analize prijava i razgovora sa kandidatima te procjene motiviranosti, zainteresiranosti i pripremljenosti za navedeni posao, dalo mišljenje i preporuku za zapošljavanje magistre prava Dore Rizvić, iz Labina, Mate Balote 11, kao najbolje kandidatkinje.

Zahtjev sa sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu putem mjere „Mladi za EU“ upućen je Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon zaprimanja pozitivne ocjene predmetnog Zahtjeva sa odabranom kandidatkinjom bit će sklopljen Ugovor o radu.

Pazin, 27. kolovoza 2015.

KLASA: 112-01/15-01/15
URBROJ: 2163/01-04-01-15-18

Predstojnik Ureda Grada
Zoran Sloković, v.r.