Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Odluka o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja


Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09.), Gradonačelnik Grada Pazina dana 26. veljače 2010. godine, donio je slijedeću

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje i iskorjenjivanje
bjesnoće kod životinja

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za koordinirano suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja (u nastavku: Povjerenstvo).

Članak 2.
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Daniel Maurović, predstavnik Grada Pazina, predsjednik
2. Ljiljana Ladavac, predstavnica Grada Pazin, zamjenica predsjednika
3. Nenad Cukon, predstavnik veterinarske inspekcije,
4. Hrvoje Kavčić, predstavnik Veterinarske ambulante Pazin,
5. Zlatko Muk, predstavnik sanitarne inspekcije,
6. Savica Ravnić-Udović, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije,
7. Denis Udovičić, predstavnik Policijske postaje Pazin
8. Nikola Matić, predstavnik Eko servisa ‘Matić’,
9. Alen Ritoša, predstavnik Lovačke udruge ‘Vepar’ Pazin.

Članak 3.
Zadaća Povjerenstva je praćenje pojave bjesnoće kod životinja, poduzimanje mjera na koordiniranom suzbijanju i iskorjenjivanju iste, obavještavanje radi poduzimanja preventivnih mjera kod građanstva, edukacija kao i usklađivanje aktivnosti na tom planu.

Članak 4.
Područje djelovanja Povjerenstva je područje Grada Pazina.

Članak 5.
Povjerenstvo je obvezno o svom radu, jednom godišnje, a po potrebi i češće, izvješćivati Gradonačelnika Grada Pazina.

Članak 6.
Administrativne poslove za potrebe rada Povjerenstva obavljat će Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.

KLASA: 500-01/10-01/03
URBROJ: 2163/01-01-01-10-2
Pazin, 26. veljače 2010.

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA

Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić , v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike