Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Objavljen Natječaj za stipendije

 Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija od školske/studijske 2016./2017. godine

I. U školskoj/studijskoj 2016./2017. godini Grad Pazin dodijelit će do 25 stipendija za nastavak školovanja u srednjim školama i visokim učilištima izvan područja Grada Pazina, i to:

A/ Učenicima – do pet (5) stipendija i

B/ Studentima – do dvadeset (20) stipendija.

Učenici i studenti kojima bude odobrena stipendija za nastavak školovanja/studiranja u srednjim školama i visokim učilištima preuzet će ugovornu obvezu da će po završetku školovanja/studiranja imati prebivalište i raditi na području Grada Pazina, u ustanovi, službi ili tijelu koje odredi Grad Pazin, najmanje onoliko godina koliko je trajala isplata stipendije.

II. Stipendija se može dodijeliti redovitom učeniku i studentu koji ima prebivalište na području Grada Pazina, za nastavak školovanja u srednjim školama i na visokim učilištima izvan područja Grada Pazina ukoliko udovoljava drugim uvjetima propisanim Pravilnikom o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 13/11.).

Mjerila i kriteriji za dodjelu stipendija su:

 1. uspjeh učenika/studenta u prethodnoj školskoj/studijskoj godini;
 2. godina školovanja/studija;
 3. sudjelovanje na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju i plasman na tom natjecanju u dvije prethodne školske/studijske godine;
 4. materijalni položaj;
 5. socijalni uvjeti i
 6. deficitarna zanimanja prema točci III. ovog Natječaja.

Na temelju Mjerila i kriterija, koji se iskazuju u bodovima, sastavlja se Rang–lista za svaku grupu kandidata iz točke I. pod A) i pod B) ovoga Natječaja.

Izbor Stipendista izvršit će se na osnovi konačne Rang-liste.

III. Deficitarna zanimanja od interesa za Grad Pazin prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za područje Grada Pazina su:

a) za srednje škole nema deficitarnih zanimanja;

b) za sveučilišni studij: 1) biologija – nastavnički smjer, 2) geografija – nastavnički smjer, 3) informatika – nastavnički smjer i 4) glazbena pedagogija.

IV. Iznos mjesečne stipendije: 550,00 kuna za učenike i 700,00 kuna za studente.

V. Stipendije se odobravaju za vrijeme trajanja programa obrazovne ustanove.

Stipendije se isplaćuju učenicima od 1. rujna do 30. lipnja, a studentima od 1. listopada do 31. srpnja.

VI. Prijave na ovaj Natječaj, s potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se osobno ili preporučeno poštom na adresu: GRAD PAZIN, Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, 52000 PAZIN, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10 i to:

a) UČENICI – najkasnije do 30. rujna godine,

b) STUDENTI – najkasnije do 31. listopada 2016. godine.

Obrazac Prijave može se preuzeti u gradskoj upravi u Pazinu, ulica Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10 (prizemlje, hodnik lijevo) ili ispisati Obrazac koji je dostupan na internetskim stranicama Grada Pazina (www.pazin.hr).

Nepravodobne i nepotpune Prijave neće se uzeti  u razmatranje.

VII. Prijavi na Natječaj prilažu se:

 1. Fotokopija svjedodžbe, indexa ili druge isprave s ocjenama postignutim u prethodnoj godini školovanja/studiranja, ovjerena u Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina (dalje u tekstu: Upravni odjel), u srednjoj školi, na visokom učilištu ili kod javnog bilježnika (uz predočenje originala tih isprava);
 1. Potvrda ili Uvjerenje Škole za učenike prvih razreda srednje škole i visokog učilišta za studente prve godine studija ako su pri upisu zauzeli mjesto među 5% na vrhu liste upisanih;
 1. Potvrda ili Uvjerenje o upisu u odgovarajuću srednju školu ili na visoko učilište, s naznakom godine školovanja/studiranja;
 1. Potvrda ili dokumentacija o sudjelovanju i plasmanu na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju u dvije prethodne školske/studijske godine;
 1. Potvrde o prihodima članova zajedničkog domaćinstva:
  a) Potvrda o prosječnoj mjesečnoj neto isplaćenoj plaći za članove domaćinstva za razdoblje od tri (3) mjeseca koji prethode mjesecu u kojem se podnosi Prijava;
  b) Rješenje Porezne uprave (izdano na temelju ostvarenog dohotka u 2015. godini) za članove domaćinstva koji obavljaju samostalni rad (privatno poduzetništvo, razni obrti) s naznakom umanjenog iznosa za poreze koji su plaćeni za tu godinu;
  c) Potvrda o visini mirovine za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se podnosi Prijava;
  d) Potvrda o neto primicima od imovine, autorskih honorara i od drugih primanja koja podliježu oporezivanju u prethodnoj godini;
 1. Dokumenti vezani uz socijalne uvjete podnositelja Prijave:
  a) Smrtni list – ukoliko je podnositelj Prijave bez jednog ili oba roditelja;
  b) Rješenje ili potvrde Centra za socijalnu skrb – ukoliko je podnositelj Prijave dijete samohranog roditelja, ako ima člana domaćinstva kojem je potrebna pomoć i njega druge osobe, ako živi u udomiteljskoj obitelji, ako živi u jedno roditeljskoj obitelji ili ako je žrtva obiteljskog nasilja;
  c) Rodni list djeteta – ukoliko je podnositelj Prijave roditelj djeteta;
  d) Ugovor o najmu – ukoliko je podnositelj Prijave podstanar u mjestu školovanja;
  e) Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ukoliko je podnositelj Prijave osoba s invaliditetom iznad 50%;
  f) Potvrda ili Uvjerenje o upisu u odgovarajuću srednju školu ili na visoko učilište za svakog člana obitelji;
 1. Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva ovjerena potpisima dvaju punoljetnih svjedoka koji nisu u užem srodstvu s podnosiocem Prijave (ispunjava se u Upravnom odjelu uz predočenje osobnih iskaznica) i
 1. Drugi dokumenti ako su potrebni za dokazivanje uvjeta iz ovog Natječaja.

 

VIII. Podaci i dokumenti koji se dostavljaju uz Prijavu, za vrijeme provedbe natječaja kao i za vrijeme trajanja Ugovora o stipendiranju podložni su provjeri. Ukoliko se u postupku utvrdi da podaci ne odgovaraju stvarnom stanju korisnik gubi pravo na ostvarivanje prava za dodjelu stipendije, i obvezan je vratiti Gradu Pazinu iznos primljen na ime stipendije, a sve prema Pravilniku o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 13/11.).

IX. Ovaj Natječaj objavit će se na mrežnim stranicama Grada Pazina (www.pazin.hr) i na Oglasnoj ploči Grada Pazina.

Informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu, osobno ili putem telefona na 052/635-097 i 052/635-098.

 

KLASA: 602-01/16-01/13

URBROJ: 2163/01-01-01-16-3

Pazin, 24. kolovoza 2016.

 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA

 

Gradonačelnik

                                                                                                                                                 Renato Krulčić, v.r.

 

 

Pravilnik_o_dodjeljivanju_stipendija_učenicima_i_studentima_s_područja_Grada Pazina

Obrazac prijave na Natječaj za stipendiranje 2016-2017..doc

Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva-studenti.doc

Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva-učenici.doc