Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Objavljen Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja grada Pazina

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.), članka 26. stavka 5. i 6. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18., 98/19., 114/22.)  i članka 23. Statuta Muzeja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 12/07., 16/12., 38/15., 6/21., 38/22., 39/22., 53/22.) Gradonačelnica Grada Pazina na temelju svoje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja grada Pazina, KLASA: 611-03/23-01/05, URBROJ: 2163-01-01/01-23-2, donijete 23. studenog 2023. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja grada Pazina.

Za ravnatelja/ravnateljicu Muzeja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. državljanstvo Republike Hrvatske
 2. završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
 3. najmanje pet godina rada u muzeju, ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti, ili obrazovanju
 4. posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti,
 5. aktivno znanje engleskog ili njemačkog ili talijanskog jezika u govoru i pismu te pasivno znanje još jednog svjetskog jezika,
 6. položen stručni ispit za kustosa,
 7. nepostojanje zapreke iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Mandat ravnatelja/ravnateljice traje četiri godine.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-adresa), te opis radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme kandidat/kandidatkinja je dužan/na priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu – (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnica),
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 2. uvjeta ovog natječaja (diploma) – u izvorniku ili ovjerenom presliku,
 4. dokaz o aktivnom znanju svjetskih jezika u skladu s točkom 5. uvjeta ovog natječaja – (diploma, uvjerenje, potvrda, i/ili vlastoručno potpisana izjava),
 5. popis objavljenih stručnih i znanstvenih radova,
 6. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), u skladu s točkom 4. uvjeta – u izvorniku,
 7. dokaz o položenom stručnom ispitu za kustosa (potvrda) – u izvorniku ili ovjerenom presliku,
 8. uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kandidatkinje nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda, koje ne smije biti starije od 30 dana od dana podnošenja prijave (uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak) – u izvorniku,
 9. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja (podaci o poslovanju Muzeja dostupni na mrežnim stranicama: https://www.muzej-pazin.hr/dokumenti),
 10. Izjavu kandidata/kandidatkinje da ne postoji zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama – (vlastoručno potpisana izjava).

Napomena: Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama, Grad Pazin će pribaviti po službenoj dužnosti.

Kandidati/kandidatkinje koji/koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu, članak 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19., 84/21.), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), te članak 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.).

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se u prijavi na Natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. tog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/civilni_stradalnici

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Prijavom na natječaj svaki kandidat/kandidatkinja daje privolu Gradu Pazinu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na mrežnoj stranici Muzeja grada Pazina te mrežnoj stranici Grada Pazina na adresu:

GRAD PAZIN – Natječajni odbor za izbor ravnatelja/ice Muzeja grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Prijave se mogu donijeti i osobno, u pisarnicu Grada Pazina, na adresu: Pazin, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, u uredovno radno vrijeme.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s napomenom: „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Muzeja grada Pazina  – ne otvarati“.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

S kandidatima/kandidatkinjama će se obaviti razgovori i biti će upućeni na psihologijsko testiranje, o čemu će kandidati/kandidatkinje biti obaviješteni putem e-maila.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata/kandidatkinja ne bude izabran, javni natječaj će se ponoviti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidatima/kandidatkinjama koji/e nisu imenovani/e na radno mjesto ravnatelja/ravnateljice, priložena dokumentacija će biti vraćena preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu navedenu u prijavi na natječaj.

KLASA: 611-03/23-01/05

URBROJ: 2163-01-01/01-23-4

Pazin, 27. studenog 2023. godine

GRADONAČELNICA :

Suzana Jašić

NN – 2023 – 142 – 8366771