Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Objavljen Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Doma za starije osobe Pazin

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Nar. novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), čl. 204. i 205. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. novine, br. 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), te čl. 19. i 27. u vezi s člankom 28., Statuta Doma za starije osobe Pazin (Službene novine br. 35/23.), Upravno vijeće Doma na temelju svoje odluke donijete na 5. sjednici održanoj 15. rujna 2023. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Doma za starije osobe Pazin

Za ravnatelja/ravnateljicu Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. državljanstvo Republike Hrvatske
 2. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, politologije, novinarstva, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja predškolske djece, učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti
 3. najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima s propisanom kvalifikacijom
 4. nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.
 5. protiv koje se ne vodi kazneni postupak

Mandat ravnatelja/ravnateljice traje četiri godine.

Uz  vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-adresa), te opis radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme kandidat/kinja je dužan/na priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu – (osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 2. uvjeta ovog  natječaja (diploma) – u izvorniku ili ovjerenom presliku
 4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), u skladu s točkom 3. – u izvorniku
 5. uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda, koje ne smije biti starije od 30 dana od dana podnošenja prijave (uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak)– u izvorniku
 6. Izjavu kandidata da ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Napomena: Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, Dom za starije osobe Pazin će pribaviti po službenoj dužnosti.

Kandidati/kandidatkinje koji/koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu, članak 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19., 84/21.), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), te članak 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.).

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se u prijavi na Natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. tog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://braniteji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat/kandidatkinja daje privolu Domu za starije osobe Pazin za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na mrežnoj stranici Doma za starije osobe Pazin te mrežnoj stranici Grada Pazina na adresu:

Dom za starije osobe Pazin, 52000 Pazin, 154. brigade Hrvatske vojske broj 20, p.p. 23.

Prijave se mogu donijeti i osobno, u pisarnicu Grada Pazina, na adresu: Pazin, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, u uredovno radno vrijeme.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s napomenom: „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvarati“.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u Natječaju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

S kandidatima će se obaviti razgovori i biti će upućeni na psihologijsko testiranje, o čemu će kandidati biti obaviješteni putem e-maila.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, javni natječaj će se ponoviti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidatima koji nisu imenovani na radno mjesto ravnatelja/ravnateljice, priložena dokumentacija će im biti vraćena preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu navedenu u prijavi na natječaj.

KLASA: 550-03/22-01/01

URBROJ: 2163-01-04/01-23-45

Pazin, 18. rujna 2023.

 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                                       Martina Brajković Mrak, v.r.

Priloženi dokumenti:

Javni natječaj za ravnatelja-icu Doma za starije osobe Pazin