Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obilježavanje Dana Grada Pazina – poziv na suradnju

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina objavljuje poziv za iskaz interesa za suradnju za predlaganje aktivnosti obilježavanja Dana Grada Pazina 2010. (02. lipnja 2010.)
Prijaviti se mogu aktivnosti kulturnog, zabavnog i sportskog karaktera namijenjene građanstvu a koje se odvijaju u Gradu Pazinu u periodu od 15. svibnja do 15. lipnja.

————————————————————————————-

POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA SURADNJU
za predlaganje aktivnosti obilježavanja Dana Grada Pazina

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina objavljuje poziv za iskaz interesa za suradnju za predlaganje aktivnosti obilježavanja Dana Grada Pazina 2010.

1. Što se može prijaviti
Prijaviti se mogu aktivnosti kulturnog, zabavnog i sportskog karaktera namijenjene građanstvu a koje se odvijaju u Gradu Pazinu, i to:

a) Aktivnosti vezane za obilježavanje Dana Grada Pazina (02. lipnja) a odvijaju se u periodu od 15. svibnja do 15. lipnja 2010.
b) Aktivnosti obilježavanja Dana Grada Pazina koji se odvijaju uoči i na sam Dan Grada (od 28. svibnja do 06. lipnja).
c) Ostale aktivnosti čija namjena nije prvenstveno obilježavanje Dana Grada Pazina ali se odvijaju u periodu od 15. svibnja do 15. lipnja 2010.

2. Tko se može prijaviti
Na poziv za iskaz interesa za suradnju aktivnosti mogu prijaviti udruge, građanske inicijative, sportski klubovi, ustanove (kulturne, odgojno-obrazovne i druge) i poslovni subjekti, nevezano za to traže li za aktivnosti financijsku potporu Grada Pazina.

Sve predložene aktivnosti uzeti će se u razmatranje te će se uvrstiti u Program obilježavanja Dana Grada 2010 (ukoliko organizator ne zahtjeva drukčije), te će kao takve biti promovirane u medijima, na lecima, plakatima i internetskoj stranici Grada Pazina. Promocija svih aktivnosti koje budu dio Programa obilježavanja Dana Grada Pazina financirati će se iz Proračuna Grada Pazina.

3. Prednost u vrednovanju
Prednost u vrednovanju/financiranju imati će one aktivnosti koje:
– su namijenjene širem krugu ljudi (programi za građanstvo otvorenog tipa),
– se više godina uzastopno odvijaju povodom Dana Grada Pazina,
– se financiraju iz više različitih izvora, odnosno ne ovise samo o financijskoj potpori Grada Pazina,
– se odvijaju uoči i na sam Dan Grada (od 28.svibnja do 06. lipnja),
– imaju osigurane organizacijske i ljudske kapacitete za provedbu,
– imaju realan odnos troškova i očekivanih rezultata.

4. Način i uvjeti prijave
Zainteresirane strane prijave moraju podnijeti u pisanom obliku i to poštom, osobno ili e-mailom. Pisana prijava mora sadržavati:
– osnovne podatke o organizatoru (naziv, adresa, ime kontakt osobe s telefonskim brojem/e-mailom i broj žiro računa organizatora),
– osnovne podatke o predloženim aktivnostima (točan datum, vrijeme i mjesto odvijanja aktivnosti – ukoliko nije moguće točno navesti navedite plan odnosno prijedlog opcija), i to za svaku aktivnost koju predlažete ukoliko ih je više,
– opis predloženih aktivnosti i to za svaku aktivnost koju predlažete ukoliko ih je više,
– financijski plan koji uključuje potrebna sredstva (troškove) navedene po stavkama te iznos koji se traži od Grada Pazina,
– ostale potrebe u naravi (odnosno potrebnim uvjetima koje treba zadovoljiti kao što su prostor/dvorane, javne površina, razglas i druga tehnika, i sl.) i način zadovoljenja tih potreba (posebno navesti ukoliko ih treba osigurati Grad Pazin)

5. Rokovi prijave
Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Grad Pazin, Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin, ili e-mailom na adresu: [email protected] stručnoj suradnici za mjesnu samoupravu, udruge, građanske inicijative i mlade.

Sportske udruge i klubovi svoje prijedloge dostavljaju Zajednici sportskih udruga Grada Pazina koja će napraviti objedinjeni prijedlog sportskog programa obilježavanja Dana Grada te ga dostaviti Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti.
Rok za dostavu prijava je 05. ožujak 2010. godine.

Temeljem pristiglih prijava Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti izraditi će prijedlog financiranja aktivnosti i Prijedlog programa obilježavanja Dana Grada Pazina 2010.
Usvojeni Program obilježavanja Dana Grada Pazina 2010. biti će objavljen na internetskoj stranici Grada Pazina najkasnije do 10. svibnja 2010. godine.

Upravni odjel za samoupravu,
upravu i društvene djelatnosti

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike