Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obilježavanje Dana Grada Pazina – javni poziv na iskaz interesa za suradnju

Grad Pazin – Ured Grada objavljuje poziv na iskaz interesa za suradnju za predlaganje aktivnosti obilježavanja Dana Grada Pazina 2015. (02. lipnja 2015.).
Prijaviti se mogu aktivnosti kulturnog, zabavnog i sportskog karaktera namijenjene građanstvu a koje se odvijaju u Gradu Pazinu u periodu od 22. svibnja do 15. lipnja 2015.godine.


POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA SURADNJU
za predlaganje aktivnosti obilježavanja Dana Grada Pazina u 2015. godini

 

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/2015) Grad Pazin – Ured Grada objavljuje Javni poziv na iskaz interesa za suradnju za predlaganje aktivnosti obilježavanja Dana Grada Pazina u 2015.godini.

Poziv se objavljuje s ciljem kreiranja kulturnog, zabavnog i sportskog Programa obilježavanja Dana Grada Pazina 2015. otvorenog za šire građanstvo.

1. Što se može prijaviti

Prijaviti se mogu aktivnosti kulturnog, zabavnog i sportskog karaktera namijenjene građanstvu a koje se odvijaju u Gradu Pazinu, i to:

a) Aktivnosti prigodno vezane uz obilježavanje Dana Grada Pazina (02. lipnja) a odvijaju se u periodu od 22. svibnja do 15. lipnja 2015.
b) Ostale aktivnosti čija namjena nije prvenstveno obilježavanje Dana Grada Pazina ali se odvijaju u periodu od 22. svibnja do 15. lipnja 2015. radi uvrštavanja u zajednički program i promociju.
Prijavljeni prijedlozi aktivnosti pristigli u zadanom roku uzet će se u razmatranje te će se uvrstiti u Program obilježavanja Dana Grada Pazina 2015. (ukoliko organizator ne zahtjeva drukčije). Aktivnosti objedinjene u Program obilježavanja Dana Grada  Pazina 2015. promovirat će se u medijima, na lecima, plakatima i internetskoj stranici Grada Pazina. Promocija Programa obilježavanja Dana Grada Pazina financirat će se iz Proračuna Grada Pazina.

2. Tko se može prijaviti

Na poziv za iskaz interesa za suradnju mogu se prijaviti udruge, sportski klubovi (preko Zajednice Sportskih udruga Grada Pazina), ustanove (kulturne, odgojno-obrazovne i druge) i poslovni subjekti koji predložene aktivnosti provode u Pazinu.

Zainteresirani mogu prijaviti aktivnosti neovisno o tome traže li za predložene aktivnosti financijsku potporu Grada Pazina, a s ciljem stvaranja i promocije jedinstvenog programa obilježavanja Dana Grada.

3. Prednost u vrednovanju
Prednost u vrednovanju/financiranju imati će one aktivnosti koje:
– organiziraju subjekti registrirani u Pazinu,

– se odvijaju uoči i/ili na sam Dan Grada (od 29. svibnja do 07. lipnja 2015.),
– su namijenjene širem krugu ljudi (besplatni programi za građanstvo otvorenog tipa),
– se više godina uzastopce odvijaju povodom Dana Grada Pazina,
– se financiraju iz više različitih izvora, odnosno ne ovise isključivo o financijskoj potpori Grada Pazina,
– imaju realan odnos troškova i očekivanih rezultata.

4. Rokovi  i način prijave
Zainteresirane strane prijave moraju podnijeti u pisanom obliku i to poštom, osobno ili e-mailom, isključivo na propisanom Obrascu za prijavu i Obrascu troškovnika koji se nalaze u prilogu. Obrasci moraju biti ispunjeni na računalu.

Predložene aktivnosti za koje se traži financijska potpora Grada Pazina ocjenjivat će Povjerenstvo prema priloženoj tablici bodovanja/Obrascu za ocjenu kvalitete predložene aktivnosti. Sa odabranim predlagateljima Grad Pazin sklopit će Ugovor o financiranju. Predložak Ugovora nalazi se u prilogu.

U slučaju kada prijavu dostavlja Udruga obavezno priložiti kopiju upisa u Registar udruga.

Svi prijavitelji moraju dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja. Obrazac izjave nalazi se u prilogu.

Prijavitelji čije je sjedište izvan Grada Pazina moraju predati i popis osoba  uključenih u njihove aktivnosti uz obrazloženje značaja provedbe aktivnosti za Grad Pazin.

Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani i ovjereni pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa ili projekta i dostavljeni u izvorniku, u jednom primjerku.

U slučaju kada se prijavna dokumentacija podnosi elektroničkim putem obvezno se dostavlja skenirane potpisane i ovjerene prijave sa svom pratećom dokumentacijom, te jedan tiskani potpisani i ovjereni primjerak prijave u izvorniku.

Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Grad Pazin, Ured Grada; Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin,

e-mailom na adresu:

[email protected], Savjetnici za vođenje projekata i manifestacija.

Sportske udruge i klubovi svoje prijedloge dostavljaju Zajednici sportskih udruga Grada Pazina koja će napraviti objedinjeni prijedlog sportskog programa obilježavanja Dana Grada te ga u zadanom roku dostaviti Uredu Grada.

Rok za dostavu prijava je 04. svibnja 2014. godine u 15.00 sati.

Razmatrat će se isključivo one prijave koje do tog vremena budu zaprimljene u Uredu Grada, nevezano za način dostavljanja prijave.

5. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi troškovi za financiranje su troškovi neposredno povezani uz organizaciju i realizaciju predložene aktivnosti i stvarno nastali i plaćeni od strane korisnika a odnose se isključivo na izravne troškove provedbe aktivnosti, poput: troškova putovanja, smještaja, obroka i dnevnica za izvoditelje aktivnosti koji dolaze izvan Pazina, troškova vanjskih usluga (naknade za izvođače, voditelja programa i sl…), troškovi najma opreme, prostora i sl., troškovi promotivnih aktivnosti, troškovi cateringa/obroka/osvježenja ukoliko su povezani s provedbom aktivnosti, troškovi materijala ukoliko su povezani s provedbom aktivnosti itd.

 

Neprihvatljivi troškovi za financiranje su troškovi koji nisu neposredno vezani za organizaciju i realizaciju predložene aktivnosti, uključujući troškove kazni, kamata i sl., te troškovi kupnje opreme, zemljišta i zgrada, kao i neizravni troškovi provedbe aktivnosti poput: troškova administrativnog osoblja, administrativnih troškova (režije, čišćenje, uredski materijal,) i sl.

6. Iznosi financiranja i postupak Ugovaranja

Ukupna vrijednost javnog poziva za kulturne i zabavne aktivnosti Programa obilježavanja Dana Grada iznosi 30.000,00 kuna. Pojedinim aktivnostima odobrit će se minimalni iznos od 500,00 kuna do maksimalno 10.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost javnog poziva za sportske aktivnosti Programa obilježavanja Dana Grada iznosi 20.000,00 kuna. Raspored troškova po pojedinoj aktivnosti vršit će Zajednica sportskih udruga Grada Pazina prema internom pravilniku.

Temeljem pristiglih prijava Ured Grada izraditi će prijedlog financiranja aktivnosti i Prijedlog programa obilježavanja Dana Grada Pazina 2015.

Ugovori sa nositeljima aktivnosti prihvaćenim za financiranje sklopit će se najkasnije do 15. svibnja 2015.

Usvojeni Program obilježavanja Dana Grada Pazina 2015. bit će objavljen na internetskoj stranici Grada Pazina najkasnije do 20. svibnja 2015. godine.

7. Popis dokumenata koje je potrebno dostaviti / kontrolna lista obavezne dokumentacije:

 
DOKUMENT DA NE
Obrazac prijave
Obrazac troškovnika
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske,

odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe

 

8. Popis priloga

 Javni poziv na suradnju_Dan Grada 2015.doc

 

Ured Grada

 

U Pazinu,  3. travnja 2015.

 KLASA: 610-01/15-01/2
URBROJ: 2163/01-04-02-15-1