Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest obveznicima poreza na kuće za odmor

Pozivaju se novi vlasnici kuća za odmor na području Grada Pazina, kao i postojeći vlasnici ukoliko je došlo do promjene koja utječe  na utvrđivanje porezne obveze da dostave podatke o kući za odmor u svrhu utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2022. godini. Prijave s podacima o kućama za odmor (mjesto i adresa, korisna površina, podaci o vlasniku) mogu se dostaviti osobno u pisarnicu Grada Pazina, poštom na adresu Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin ili putem elektronske pošte: [email protected]

Rok za dostavu podataka je 31. ožujak 2022. godine.

Obrazac za prijavu: kuće za odmor prijava

Molimo da uz Prijavu dostavite i popratnu dokumentaciju (kopiju zemljišno-knjižnog izvatka, ugovor o nasljeđivanju ili darovanju, rješenje suda ili drugu dokumentaciju iz koje su vidljivi potrebni podaci).

Kaznene odredbe za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza propisane su člankom 56. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17). Novčana kazna za pravnu osobu propisana je u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kn, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kn. Novčana kazna za fizičku osobu  propisana je u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kn, a novčana kazna za fizičku osobu obrtnika ili fizičku osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost propisana je u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 kuna.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koristi za trajno stanovanje.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, kao i zgrade koje se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na  području Grada Pazina.

Porez na kuće za odmor na području Grada Pazina plaća se u iznosu od 15,00 kuna po četvornom  metru korisne površine kuće za odmor, sukladno Odluci o porezima Grada Pazina (”Službene novine Grada Pazina” broj 15/17, 43/17).

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju  toga poreza. Rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor donosi nadležni upravni odjel Grada Pazina.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnom upravnom odjelu Grada dostaviti podatke o kući za odmor, o mjestu gdje se kuća nalazi, korisnu površinu kuće te druge podatke potrebne za razrez poreza najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

U roku 15 dana od nastale promjene koja utječe na utvrđivanje porezne obveze, obveznik je dužan dostaviti dokaz o nastaloj promjeni.