Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o „Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja“

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. srpnja 2012. godine donijela UREDBU O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA ODGODU PLAĆANJA, OBROČNU OTPLATU DUGA TE PRODAJU, OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA, koja je stupila na snagu danom objave u „Narodnim novinama“ broj 76 od 09.07.2012. godine.


Uredbom su utvrđeni kriteriji, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a primjenjuje se na dužnika fizičku osobu i dužnika pravnu osobu. Odredbe Uredbe ne odnose se na dugove s osnove javnih davanja (porezi, carine, pristojbe, doprinosi, kom. naknada, kom. doprinos) izuzev onih s osnove naknada za koncesije.  Uredbom je propisana: – ODGODA PLAĆANJA I OBROČNA OTPLATA DUGA (pravne i fizičke osobe), – PRODAJA, OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA (samo za fizičke osobe) Ukoliko je fizičkim i pravnim osobama odobrena odgoda plaćanja ili obročna otplata duga, sljedeći zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga ne mogu podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o odobrenju odgode ili obročne otplate duga za prvobitni dug. Za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga obračunava se kamata. Sastavni dio Uredbe su obrasci na kojima se zahtjevi moraju podnositi, koji su ujedno i prilozi  ove obavijesti: 1. Obrazac ZFO – zahtjev za odgodu plaćanja/obročnu otplatu duga i za otpis ili djelomičan otpis potraživanja – fizičke osobe. 2. Obrazac ZPO – zahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga – pravne osobe. Uredbom je propisana i mogućnost OTPISA KAMATA za fizičke i pravne osobe ukoliko dospjelu glavnica duga plate u cijelosti jednokratno. Pravne osobe, fizičke osobe obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, mogu podnijeti obrazloženi pisani zahtjev za otpis duga s osnova kamata koji je nastao do dana stupanja na snagu Uredbe, najkasnije do 07. 09. 2012. godine. Zahtjev za otpis duga s osnove kamata zaprimljen nakon proteka navedenog roka neće se razmatrati. Za podnositelje zahtjeva fizičke osobe – građane nema vremenskog ograničenja za podnošenje zahtjeva. Fizičke i pravne osobe koja podnesu zahtjev za otpis duga s osnove kamata, ne mogu istodobno podnijeti i zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu duga. Podnositelj zahtjeva za otpis duga s osnove kamata dužan je stanje duga uskladiti s Upravnim odjelom za gospodarstvo, financije i proračun. Dospjeli dug s osnove kamata će se otpisati ako podnositelj zahtjeva u roku 30 dana od dana usklađenja stanja dugajednokratno uplati na žiro-račun Grada Pazina glavnicu duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata. Zahtjevi se dostavljaju osobno ili preporučeno putem pošte na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun, 52 000 Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10.   Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, tel. (052) 635 – 092 (Anica Valenta).