Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Obavijest o objavi Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu nekretnine/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro u 2019. godini

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 17/09, 04/13, 23/14 i 01/18), članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli nekretnina/ prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (dalje u tekstu: Pravilnik) („Službene novine Grada Pazina“, broj 48/16.) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/ prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro KLASA: 372-01/19-01/02, URBROJ: 2163/01-01-01-19-2  od  14. siječnja 2019. godine, Gradonačelnik Grada Pazina raspisuje Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnine/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro u 2019. godini

Tekst javnog natječaja sa cjelokupnom dokumentacijom dostupan je na službenim stranicama Grada Pazina www.pazin.hr

Rok za podnošenje prijava na ovaj Natječaj je 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: [email protected], i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Javnog natječaja.

 

                                                                                           Pročelnica

                                                                                                Nevija Srdoč

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.