Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest neprofitnim organizacijama o sastavljanju i dostavljanju financijskih izvještaja za 2014. godinu

Prema odredbama članka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), koji je u primjeni od 1. siječnja 2015., obveznici primjene neprofitnog računovodstva su: domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.

Na političke stranke se primjenjuju odredbe ovog Zakona, koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija, dok se na vjerske zajednice primjenjuju odredbe ovog Zakona, koje se odnose na dostavu izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava, kontrole na licu mjesta o utrošku proračunskih sredstava te financijski nadzor sredstava iz javnih izvora.
Odredbe ovog Zakona ne odnose se na poduzetnike na koje se primjenjuju odredbe Zakona o računovodstvu (Narodne novine 109/07 i 54/13), na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike upisane u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, koji financijsko poslovanje i računovodstvo vode u skladu sa Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) te ustanove kojima su osnivači fizičke osobe i druge pravne osobe koje su, sukladno propisima koji uređuju poreze, obveznici utvrđivanja i plaćanja poreza na dobit za svoju ukupnu djelatnost.
Registar neprofitnih organizacija se vodi u Ministarstvu financija (http://www.mfin.hr/hr/registar-npf). Način vođenja, upis, promjena podataka i brisanje iz Registra, propisani su odredbama članaka 33. do 36. te članka 46. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, dok je javno objavljivanje putem navedenog Registra propisano odredbama članka 37. istog Zakona.
Godišnji financijski izvještaji za 2014., prema odredbama članka 46. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, sastavljaju se u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 10/08, 7/09, 158/13, 1/14 i 44/14). Financijski izvještaji za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2015., sastavljaju se u skladu sa Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Obveznici sastavljanja financijskih izvještaja, prema odredbama članka 28. istog Zakona, predaju financijske izvještaje za poslovnu godinu Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju navedeno ministarstvo ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja – FINA, u roku 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja. Rok za dostavu financijskih izvještaja za 2014. je 2. ožujka 2015., ponedjeljak (zadnji dan zaprimanja izvještaja u propisanom roku).
Stupanjem na snagu Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacije, neprofitne organizacije (osim političkih stranaka), ne predaju financijske izvještaje Državnom uredu za reviziju.
Obrasci financijskih izvještaja i upute za popunjavanje objavljuju se na web stranici Ministarstva financija (http://www.mfin.hr/hr/neprofitne-organizacije) i FINE (http://www.fina.hr).

U skladu s odredbama članka 7. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 158/13), neprofitne organizacije nisu obvezne sastavljati i predavati financijske izvještaje za 2014., ako je:
– vrijednost njihove imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 230.000,00 kn na razini godine i
– godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine manji od 230.000,00 kn na razini godine.

NAPOMENA: Neprofitne organizacije osnovane tijekom 2012., 2013. ili 2014., prema uputama Ministarstva financija, dužne su voditi dvojno knjigovodstvo te sastavljati i predavati financijske izvještaje sljedeće tri godine, neovisno o visini prihoda i vrijednosti imovine.
Detaljnije upute o primjeni članka 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, objavljene su na web stranici Ministarstva financija (http://www.mfin.hr/hr/neprofitne-organizacije).

GLAVNI DRŽAVNI REVIZOR
mr. Ivan Klešić, dipl. oec., v.r.

Obavijest_neprofitnim_organizacijama_o_sastavljanju_i_dostavljanju_financijskih_izvjestaja_za_2014