Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

OBAVIJEST KANDIDATIMA prijavljenim na Natječaj za prijam u službu Višeg referenta za uredsko poslovanje i opće poslove objavljenog u Narodnim novinama broj 76/17. od 02. kolovoza 2017. godine

Za kandidate prijavljene na Natječaj za prijam u službu koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.

      I. Područje testiranja:

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.)
2.  Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.)

3.  Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 07/09.)

4. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva („Narodne novine“ broj 63/04.).

II. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

Testiranje kandidata održat će se u utorak, 05. rujna 2017. godine s početkom u 9 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin.

       III. Pravila testiranja:

1. Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

2. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Kandidati  koji zadovolje na pisanom testu bit će pozvani na intervju.

KLASA:112-01/17-01/17

URBROJ:2163/01-05-01-17-19

Pazin, 28. kolovoza 2017.

                                                                                                        GRAD PAZIN

                                                                                       Upravni odjel za samoupravu,

                                                                                      upravu i društvene djelatnosti    

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike