Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest i upute o prethodnoj provjeri znanja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik za vođenje projekata i pravne poslove

OBAVIJEST I UPUTE
O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA KANDIDATA

prijavljenih na Javni natječaj za radno mjesto: Viši stručni suradnik za vođenje projekata i pravne poslove, objavljen u Narodnim novinama broj 36/16 i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Pazin i Grada Pazina dana 20. travnja 2016. godine

Za kandidate prijavljene na Natječaj za prijam u službu koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Natječaj.
Prethodna provjera znanja kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.
Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

I. Područje testiranja:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/25, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11),
3. Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12),
4. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09, 4/13 i 23/14),
5. Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/09 i 29/11),
6. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine broj 92/14),
7. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru europskoga socijalnog fonda (Narodne novine broj 149/14),
8. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine broj 143/14),
9. Europski strukturni i investicijski fondovi, i Programi Unije (http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi).

II. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:
Testiranje kandidata održat će se u četvrtak, 05. svibnja 2016. godine s početkom u 9:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin.

III. Pravila testiranja:
1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
2. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
kandidata.
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.
Izrazi koji se koriste u ovoj Obavijesti uporabljeni su neutralno i odnose se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

KLASA:112-01/16-01/06
URBROJ: 2163/01-04-01-16-12
Pazin, 28. travnja 2016.

GRAD PAZIN

Ured Grada

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike