Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Natječaj za prijem u službu Višeg stručnog suradnika za tehničke poslove i projekte


OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU
VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA TEHNIČKE POSLOVE I PROJEKTE
U UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO GRADA PAZINA
objavljenog u Narodnim novinama broj 77/13 od 24. lipnja 2013. godine

Za kandidate prijavljene na Natječaj za prijem u službu koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Natječaj.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su na pisanom testu ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova.

Područje testiranja:
1. Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09).
2. Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07., 38/09.,
55/11., 90/11., 50/12., 55/12 i 80/13.)
3. Zakon o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 19/13. – pročišćeni test)

Pravila testiranja:
1. Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo
predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
2. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, uslijedit će provjera znanja putem pisanog
testa.
3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
kandidata.
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja
Testiranje kandidata održati će se 15. srpnja 2013. godine s početkom u 9,00 sati
u Velikoj vijećnici Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin.
Intervju sa kandidatima koji zadovolje na pisanom testu održat će se u istog dana u 12,00 sati.

GRAD PAZIN
Upravni odjel za komunalni sustav
prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA:112-01/13-01/11
URBROJ:2163/01-07-12-13-10
Pazin, 05. srpnja 2013.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.