Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest i upute kandidatima o prethodnoj provjeri znanja za prijam u službu na radno mjesto Referenta/ice za računovodstvo

Obavijest i upute kandidatima o prethodnoj provjeri znanja prijavljenim na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Referenta/ice za računovodstvo, objavljenog na Oglasnim pločama i web stranicama Grada Pazina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Pazin, dana 9. veljače 2018. godine.

Za kandidate prijavljene na Oglas za prijam u službu, koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa, a kojima je e-mailom upućen poziv na testiranje, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.

I. Područje testiranja:

  1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)
  2. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.)
  3. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15., 134/15. i 120/16. od članka 7. do 18.)
  4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.)

II. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Testiranje kandidata održat će se u petak, 2. ožujka 2018. godine, s početkom u 8,30 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin (I. kat).

III.  Pravila testiranja:

  1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
  2. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Oglasom dostupni su na sljedećem linku:

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Napomena: Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Obavijesti odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

KLASA: 112-01/18-01/03

URBROJ: 2163/01-06-01-18-10

Pazin, 22. veljače 2018. godine

 

 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu

Referenta/ice za računovodstvo