Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Obavijest i upute kandidatima o prethodnoj provjeri znanja prijavljenim na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Višeg/e stručnog/e suradnika/ce za projekte

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA

prijavljenim na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Višeg/e stručnog/e suradnika/ce za projekte, objavljenog na Oglasnim pločama i web stranicama Grada Pazina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Pazin, dana 8. studenog 2017. godine.

Za kandidate prijavljene na Oglas za prijam u službu, koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.

 

I.  Područje testiranja

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), od članka 1. do 23.
  1. Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/09. i 29./11.)
  1. Europski strukturni i investicijski fondovi (http://www.strukturnifondovi.hr/esi-fondovi-2014-2020)
  2. Europski strukturni i investicijski fondovi – Upute za prijavitelje: http://www.strukturnifondovi.hr/AplikacijaRepository/Natjecaji/Dokumenti/1417/Upute_za_prijavitelje_14062017.pdf
  3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, uz obvezne priloge koji su sastavni dijelovi Pravilnika („Narodne novine“ broj 24/15.)

II.  Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Testiranje kandidata održat će se u ponedjeljak, 27. studenog 2017. godine, s početkom u 8,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin (I. kat).

III.  Pravila testiranja:

  1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
  2. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

Napomena: Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Obavijesti odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

KLASA: 112-01/17-01/22

URBROJ: 2163/01-05-01-17-23

Pazin, 20. studenog 2017. godine

 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu Višeg/e stručnog/e suradnika/ce za projekte

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.