Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za prostorno planiranje i gradnju

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na

neodređeno puno radno vrijeme  u

Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju na radno mjesto

Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za prostorno planiranje i gradnju

objavljenog u Narodnim novinama broj 109/2022., broj oglasa u izdanju 6310 i

na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 21. rujna 2022. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

Smatra se da je kandidat/kandidatkinja, koji/koja nije pristupio/pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao/povukla prijavu na Javni natječaj.

I. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata/kandidatkinja održat će se u srijedu, 12. listopada 2022. godine s početkom u 09,00 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, I. kat.

Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima/kandidatkinjama, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata/kandidatkinja dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/izabrane kandidatkinje.

II. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru znanja:

  1. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.),
  2. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.),
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09. i 110/21.).

III.  Pravila testiranja:

  1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
  2. Provjera poznavanja pravnih i drugih izvora za sve kandidate/kandidatkinje obaviti će se testiranjem za provjeru znanja (na pisana pitanja/pisani odgovor).
  3. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kandidatkinja.

Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen/udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

 

OPIS POSLOVA:

– obavlja stručne i tehničke poslove iz područja prostornog planiranja, graditeljstva i uređenja naselja,
– priprema, vodi i koordinira izradu dokumenata prostornog uređenja, vodi postupak donošenja planova, usmjerava i koordinira rad stručnih izrađivača prostornih planova, obrađuje, predlaže i izrađuje nacrte općih akata, te predlaže izradu novih odnosno izmjenu i dopunu postojećih prostornih planova,
– prati i analizira stanje u prostoru o čemu vodi evidencije i stručno ih obrađuje, predlaže mjere za učinkovito gospodarenje prostorom, zaštitu vrijednosti prostora i okoliša, ostvarenje prostornih planova,
– izdaje izvode i potvrde iz prostorno planske dokumentacije,
– sudjeluje u postupku projektiranja objekata od interesa za Grad te priprema materijale za ishođenje akata za potrebe građenja,
– priprema podatke (tekstualne i grafičke), akte ili informacije iz svoga djelokruga za potrebe upravnih tijela,
– daje upute, odgovore, stručna tumačenja, mišljenja, tehnička rješenja i savjete u vezi s pitanjima iz područja prostornog uređenja graditeljstva, obavlja očevide i sastavlja zapisnike,
– surađuje na energetskoj obnovi javnih  i višestambenih zgrada
– vodi postupke izdavanja akata vezanih za građenje na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji,
– priprema i koordinira legalizaciju bespravno sagrađenih objekata,
– vodi postupke izdavanja rješenja o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,
– vodi postupke izdavanja potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine radi uspostave vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,
– priprema i donosi rješenja, potvrde i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s posebnim propisima vezano uz poslove graditeljstva,
– priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu projekata na natječaje EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja,
– provodi aktivnosti iz svog djelokruga rada u praćenju i realizaciji projekata (su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja,
– priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu izvješća o provedbi projekata (su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja,
– sudjeluje u pripremi nacrta i prijedloga pojedinačnih akata iz nadležnosti Odjela, sudjeluje u radu pojedinih tijela po potrebi i po pozivu, priprema odgovore na pitanja iz svog djelokruga, vodi evidencije iz svoga djelokruga,
– u suradnji s  službenikom za nabavu sudjeluje u pripremi stručnih podloga, analiza i podatka potrebnih za izradu plana nabave, provedbi postupaka javne i jednostavne nabave roba/radova/usluga , te  prati realizaciju sklopljenih ugovora u okviru svog djelokruga rada,
– sudjeluje u izradi programa i izvještaja o radu Odjela,
– priprema stručne elemente, podloge i informacije o relevantnim temama iz svog djelokruga rada za provođenje informiranja javnosti putem web stranica Grada i drugih medija,
– priprema informacije i temeljne sadržaje iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu konferencija za medije, javne prezentacije i druge oblike informiranja javnosti,
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 22/20.) – koeficijent 3.00, a bruto osnovica utvrđena je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/10., 22/10., 13/13., 5/14., 41/18., 36/22. i 39/22.) – 3.214,33 kuna bruto.

KLASA: 112-01/22-01/15
URBROJ: 2163-01-04/03-22-14
Pazin, 04. listopada 2022. godine

 

Povjerenstvo za provedbu
Javnog Natječaja za prijam u službu
Višeg stručnog suradnika/Više stručne suradnice 2.
za prostorno planiranje i gradnju