Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za komunalnu infrastrukturu

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA
O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto

Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za komunalnu infrastrukturu

objavljenog u Narodnim novinama broj 30/2022. i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 09. ožujka 2022. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

Smatra se da je kandidat/kandidatkinja, koji/koja nije pristupio/pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao/povukla prijavu na Javni natječaj.

I. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata/kandidatkinja održat će se u utorak, 12. travnja 2022. godine s početkom u 09,00 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, I. kat.

Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima/kandidatkinjama, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata/kandidatkinja dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/izabrane kandidatkinje.

II. Područje testiranja

  1. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.),
  2. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.),
  3. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21.),
  4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20.),
  5. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09. i 110/21.).

III.  Pravila testiranja:

  1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
  2. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kandidatkinja.

Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen/udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

Molimo sve kandidate/kandidatkinje da se pridržavaju epidemioloških mjera što uključuje nošenje zaštitnih maski, fizičku udaljenost od najmanje 1,5 metara, te dezinfekciju ruku na samom ulazu u zgradu te u velikoj vijećnici. Kandidatima/kandidatkinjama će se pri ulazu u veliku vijećnicu izmjeriti tjelesna temperatura beskontaktnim toplomjerom. Ukoliko se utvrdi da je ista 37.2 ili viša, kandidat/kandidatkinja neće moći pristupiti testiranju.

OPIS POSLOVA:

– obavlja stručne poslove povezane s pripremom, izvođenjem i kontrolom radova izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture

– obavlja poslove u vezi s kratkoročnim i srednjoročnim planiranjem izgradnje i održavanja  komunalne infrastrukture te planiranjem redovnog (godišnjeg) održavanja komunalne infrastrukture,

– prati kapitalne investicije Grada – građevinski aspekt investicija u objekte komunalne infrastrukture i s tim u vezi poslove uređenja građevinskog zemljišta,

– koordinira i prati projektiranje komunalne infrastrukture

– obavlja poslove u vezi s planiranjem izgradnje i održavanja  komunalne infrastrukture,

– obavlja stručne i tehničke poslove iz područja komunalnog gospodarstva, uređenja naselja i graditeljstva, prometa i veza

– predlaže nacrte općih akata iz svoje nadležnosti,

– izrađuje program gradnje i program održavanja komunalne infrastrukture kao i izvještaje o izvršenju tih programa,

– daje stručna mišljenja, tehnička rješenja, tumačenja, savjete i upute iz svoje nadležnosti

– obavlja očevide i sastavlja zapisnike

– sastavlja nacrte ugovora, daje stručna tumačenja, mišljenja i savjete,

– priprema podatke, dokumente i informacije iz svog područja rada za potrebe ažuriranja GIS-a

– priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu plana nabave i dokumentacije za provedbu postupka nabave radova, roba i usluga

– sudjeluje u postupku nabave radova, roba i usluga iz svog djelokruga rada te u suradnji sa certificiranim provoditeljima nabave koordinira i prati realizaciju sklopljenih ugovora u okviru svog djelokruga rada

– samostalno provodi postupak jednostavne nabave radova, roba i usluga u skladu s internim Pravilnikom o jednostavnoj nabavi

– sudjeluje u radu Komisije za promet

– priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu projekata na natječaje EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja,

– provodi aktivnosti iz svog djelokruga rada u praćenju i realizaciji projekata (su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja

– priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu izvješća o provedbi projekata (su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja,

– priprema stručne elemente, podloge i informacije o relevantnim temama iz svog djelokruga rada za provođenje informiranja javnosti putem web stranica Grada i drugih medija,

-priprema informacije i temeljne sadržaje iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu konferencija za medije, javne prezentacije i druge oblike informiranja javnosti.

– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 22/20.) – koeficijent 3.00, a bruto osnovica utvrđena je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/10., 22/10., 13/13., 5/14. i 41/18.) – 3.061,27 kuna bruto.

KLASA: 112-01/22-01/06
URBROJ: 2163-01-6/9-22-17
Pazin, 4. travnja 2022. godine

Povjerenstvo za provedbu
Javnog Natječaja za prijam u službu
Višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice 2.
za komunalnu infrastrukturu