Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina

Na temelju Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina KLASA: 940-01/22-01/100 URBROJ: 2163-01-01/01-23-50 od 25. kolovoza 2023. godine Gradonačelnica Grada Pazina raspisuje

                                                 NATJEČAJ

ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA PAZINA 

I. Na prodaju putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda izlažu se:

 1. K.O. Kašćerga

a)   Stara kuća sa građevinskim zemljištem u naselju Kašćerga u Pazinu, katastarske oznake k.č. broj 164 zgr. upisane u zk. uložak broj 472 za K. O. Kašćerga, površine k. č. 200 m2, bruto površine objekta (BRP – prizemlje i kat) 112 m2 i građevinskim zemljištem katastarske oznake k. č. broj 1003 upisano u zk. uložak broj 545 za K. O. Kašćerga, površine k. č. 470 m2. Nekretnina se nalazi unutar obuhvata PPU Grada Pazina ( „Službene novine Grada Pazina“ broj 19/02., 25/02., 26/09., 2/10. – pročišćeni tekst, 21/14., 24/15., 33/15. – pročišćeni tekst, 39/20. i 50/20. – pročišćeni tekst), unutar izgrađenog građevinskog područja naselja.

Tržišne vrijednosti 34.640,65 € (261.000,00 kuna)*.

Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 3.400,00 € (25.617,30 kuna) *.

 

 1. K.O. Lindar

a)  Ruševna kuća na adresi Lindar 54, u Pazinu, katastarske oznake k. č. broj 57 zgr. (dio k. č. broj 7456 N. I. K. O. Pazin) upisane u zk. uložak broj  665 za K. O. Lindar, površine k. č. 126 m2, bruto razvijene površine objekta (BRP – prizemlje, kat i potkrovlje) 378 m2. Nekretnina se nalazi unutar obuhvata PPU Grada Pazina ( „Službene novine Grada Pazina“ broj 19/02., 25/02., 26/09., 2/10. – pročišćeni tekst, 21/14., 24/15., 33/15. – pročišćeni tekst, 39/20. i 50/20. – pročišćeni tekst), unutar izgrađenog građevinskog područja naselja i unutar A zone graditeljske (konzervatorske) zaštite.

Tržišne vrijednosti 25.364,52 € (191.108,98 kuna)*.

Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 2.500,00 € (18.836,25 kuna)*.

 

 1. K.O. Pazin

a) Ruševna kuća na adresi Hrvatski trg 8, u Pazinu, katastarske oznake k. č. broj 162 zgr. ( 1672 N.I. K. O. Pazin) upisane u zk. uložak broj  373 za K. O. Pazin, površine k. č. 51 m2,  neto korisne površine objekta (NKP – prizemlje, kat i potkrovlje) 92,37 m2. Nekretnina se nalazi unutar obuhvata GUP-a Grada Pazina ( „Službene novine Grada Pazina“ broj 19/02., 25/02., 18/07., 10/08., 15/08. – pročišćeni tekst, 27/09., 27/11., 17/15., , 34/15. – pročišćeni tekst, 14/22., 32/22 – pročišćeni tekst ) mješovite je – pretežito stambene namjene (oznake M1) i unutar je B zone graditeljske (konzervatorske) zaštite.

Tržišne vrijednosti 19.469 € (146.689,18 kuna) *.

Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 1.900,00 € (14.315,55 kuna) *.

 

b) Građevinsko zemljište katastarske oznake k. č. broj 4277/3 upisano u zk. uložak broj 3332 za K. O. Pazin (za katastar K. O. Zabrežani), površine 333 m2. Nekretnina se nalazi unutar obuhvata GUP-a Grada Pazina ( „Službene novine Grada Pazina“ broj 19/02., 25/02., 18/07., 10/08., 15/08. – pročišćeni tekst, 27/09., 27/11., 17/15., , 34/15. – pročišćeni tekst, 14/22., 32/22 – pročišćeni tekst ) unutar neizgrađenog građevinskog zemljišta stambene namjene (oznake S).

Tržišne vrijednosti 14.334,06 € (108.000,00 kuna) *.

Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 1.400,00 € (10.548,30 kuna) *.

 

II. 1. Pravo na podnošenje pisanih ponuda za kupnju nekretnina iz točke I. imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te ostale fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim propisima.

Pisana ponuda mora sadržavati:

a) naznaku nekretnine koja je predmet ponude

b) iznos ponuđene cijene

c) za fizičke osobe – ime, prezime i adresu (osobna iskaznica ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje identitet)

– dokaz o državljanstvu (domovnica ili druga javna isprava kojim se dokazuje državljanstvo)

za pravne osobe – naziv tvrtke, adresu, ime i prezime osobe za zastupanje (presliku izvoda iz sudskog registra)

d) dokaz o uplaćenom garantnom pologu

e) potvrdu Grada Pazina, Upravnog odjela za financije i ITU mehanizam, da nema dospjelih dugovanja prema Gradu Pazinu, ne stariju od 30 dana.

 

 1. Garantni polog za sudjelovanje u Natječaju uplaćuje se na žiro – račun Proračuna Grada Pazina broj HR7823400091832100002 uz poziv na broj 68 7757 – OIB natjecatelja, uz naznaku «Garantni polog za sudjelovanje u Natječaju za kupnju nekretnine».

Natjecatelj / natjecateljica u ponudi, uz ostalo, navodi i broj računa na koji će se izvršiti povrat uplaćenog garantnog pologa.

Garantni polog uračunat će se, najpovoljnijem natjecatelju / natjecateljici, u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju / natjecateljici koji ne uspije u natjecanju garantni polog se vraća na broj računa naveden u ponudi.

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

 

 1. Natjecatelj/natjecateljica koji je utvrđen/utvrđena najpovoljnijim ponuditeljem/ ponuditeljicom u obvezi je pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora najkasnije u roku od osam (8) dana računajući od dana primitka obavijesti o navedenom.

Kupoprodajnu cijenu kupljene nekretnine kupac se obvezuje platiti u roku od petnaest (15) dana računajući od sklapanja kupoprodajnog Ugovora.

Uplaćeni garantni polog uračunava se u  kupoprodajnu cijenu nekretnine.

Plaćanje se vrši na žiro – račun Proračuna Grada Pazina broj HR7823400091832100002, uz poziv na broj 68 7757 – OIB Kupca.

Kupac stječe pravo uknjižbe prava vlasništva kupljene nakon što u cijelosti isplati kupoprodajnu cijenu.

 

 1. Ukoliko najpovoljniji natjecatelj/natjecateljica odustane od ponude, ne pristupi zaključivanju kupoprodajnog ugovora u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o navedenom, ne uplati izlicitirani iznos kupoprodajne cijene i/ili zatraži i dobije raskid sklopljenog kupoprodajnog ugovora gubi pravo na povrat garantnog pologa.

Ako natjecatelj/natjecateljica koji je utvrđen kao najpovoljniji odustane od ponude, pravo na kupnju nekretnine stječe natjecatelj/natjecateljica sa sljedećim najvišim ponuđenim iznosom, ali po najvišoj izlicitiranoj cijeni.

 

 1. Nekretnine se prodaju po sistemu viđeno – kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore Kupca.

Nekretnine iz točke 1 a) Natječaja opterećene su pravom služnosti postavljanja i održavanja vodovodnog ogranka Kašćerga – Pilošćak u širini od 6 m.

 1. Grad Pazin zadržava pravo da poništi postupak prikupljanja pisanih ponuda i da ne prihvati ni jednu prispjelu ponudu, bez obaveze da natjecatelje obavijesti o razlozima za takav postupak.
 1. Ostali uvjeti kupnje bit će uređeni ugovorom koji će biti i osnova za uknjižbu prava vlasništva.
 1. Ponude sa svim podacima iz točke II. podtočke 1., ispravama i dokumentima dostavljaju se preporučeno poštom, ili osobno u zatvorenom omotu na adresu: Natječajna komisija za promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10 Pazin, s naznakom «ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnine»

                Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

 1. Rok za dostavu ponuda je petnaest (15) dana od objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Pazina. 
 1. Prispjele ponude otvorit će se u roku od petnaest (15) dana od proteka roka za podnošenje ponuda, a sudionici Natječaja će o rezultatu Natječaja biti obaviješteni u daljnjem roku od osam (8) dana računajući od dana otvaranja pisanih ponuda.
 1. Obavijest o javnom Natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Pazina prikupljanjem pisanih ponuda objavit će se u dnevnom listu «Glas Istre».

Cjeloviti tekst javnog Natječaja objavljen je na Oglasnoj ploči Grada Pazina i web stranicama Grada Pazina (www.pazin.hr) dana 31. kolovoza 2023. godine.

 

 1. Za sve informacije i obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, svi zainteresirani mogu se obratiti na broj telefona 052 635-105 ili na e-mail [email protected] .

III. Troškove objave i provedbe Natječaja, te izrade kupoprodajnih ugovora snosi Grad Pazin, dok troškove poreza i provedenog postupka prodaje, uključujući trošak procjene vrijednosti nekretnine, javnobilježničke ovjere potpisa i prijenosa prava vlasništva, snosi Kupac.

IV. Prijavom na Natječaj, ponuditelji daju svoju suglasnost Gradu Pazinu, kao voditelju obrade osobnih podataka, da je ovlašten prikupljati i obrađivati osobne podatke u svrhu i u onoj mjeri kako je to definirano člankom 6. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

KLASA: 940-01/22-01/100

URBROJ: 2163-01-01/01-23-51

Pazin,  31. kolovoza 2023. godine

                                                                                                                           GRADONAČELNICA GRADA PAZINA 

                                                                                                                                                             Gradonačelnica

   *fiksni tečaj HNB 1eur/7,5345 kn                                                                                                   Suzana Jašić

 

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina