Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Natječaj za prijam u službu za Višeg referenta za uredsko poslovanje i opće poslove

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) Pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u službu

 

  1. Viši referent za uredsko poslovanje i opće poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

 

Uvjeti:

– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne ili upravne struke

– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu.

 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 12. Zakona  o službenicima

i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16.  Zakona o službenicima i

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na Natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ako imaju na odgovarajućim poslovima radni staž od najmanje jedne (1) godine, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu.

Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječu. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Natječajem mogu se pronaći na sljedećim linkovima:

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (SNGP 21-2010).pdf

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina (SNGP 22-2017).pdf

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči i web-stranici Grada Pazina, www.pazin.hr  najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

 

Prijava na Natječaj mora sadržavati:

– životopis

– presliku diplome

– presliku osobne iskaznice ili domovnice

– dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a)

– dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu, rješenje)

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, potvrda, pisana izjava)

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se u roku od  15 dana od

objave Natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, s naznakom «Za prijam u službu».

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na Natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

                                              

                                                                                                                                       Pročelnica

                                                                                                                                     Nevija Srdoč  

 

KLASA: 112-01/17-01/17

URBROJ: 2163/01-05-01-17-1

Pazin, 28. srpnja 2017.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.