Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Natječaj za imenovanje direktora/direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice središnje Istre

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/08) te članaka 29. i 46. Statuta Turističke zajednice središnje Istre („Službene novine Grada Pazina“ broj 8/10), Turističko vijeće Turističke zajednice središnje Istre objavljuje

N A T J E Č A J
za imenovanje direktora/direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice središnje Istre

I. Direktor/direktorica Turističkog ureda mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane u članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine broj 42/14 i 114/14):

 1. da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica);
  2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
  3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje;
  4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
  5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
  6. da poznaje rad na osobnom računalu.

  II. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresi: Turistička zajednica Središnje Istre, Franine i Jurine 14, 52000 Pazin, s naznakom „Natječaj za direktora/direktoricu“.

  III. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:
  1. dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi;
  2. dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima – preslika radne knjižice i Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova;
  3. prijedlog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje;
  4. dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika;
  5. dokaz o poznavanju rada na računalu (vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu te preslik indeksa, svjedožbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde);
  6. dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu, ako ga ima;
  7. uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok ta mjera traje – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca);
  8. životopis.

  IV. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerenu presliku.
  Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i steknu status kandidata/kandidatkinje prijavljenog/prijavljene na javni natječaj, bit će provedeno prethodno testiranje / intervju. Za kandidata/kandidatkinju koji ne pristupi testiranju / intervjuu, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

 2. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u Turističkom uredu, uz uvjet da ga polože u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.
 3. Kandidati će o izboru biti obavješteni najkasnije u roku 60 dana po isteku roka za podnošenje prijava.

NATJEČAJNA KOMISIJA

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.