Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaj za dodjelu stipendija od školske/studijske 2015/2016. godine

prijem stipendista 2014.

Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje
N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija od školske/studijske 2015./2016. godine

I. U školskoj/studijskoj 2015./2016. godini Grad Pazin će dodijeliti do 20 stipendija za nastavak školovanja u srednjim školama i visokim učilištima izvan područja Grada Pazina, i to:
A/ Učenicima – do pet (5) stipendija i
B/ Studentima – do petnaest (15) stipendija.

Učenici i studenti kojima bude odobrena stipendija za nastavak školovanja/studiranja u srednjim školama i visokim učilištima preuzet će ugovornu obvezu da će po završetku školovanja/studiranja imati prebivalište i raditi na području Grada Pazina, u ustanovi, službi ili tijelu koje odredi Grad Pazin, najmanje onoliko godina koliko je trajala isplata stipendije.
II. Stipendija se može dodijeliti redovitom učeniku i studentu koji ima prebivalište na području Grada Pazina, za nastavak školovanja u srednjim školama i na visokim učilištima izvan područja Grada Pazina ukoliko udovoljava drugim uvjetima propisanim Pravilnikom_o_dodjeljivanju_stipendija_učenicima_i_studentima_s_područja_Grada_Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 13/11.), dalje u tekstu Pravilnik.
Mjerila i kriteriji za dodjelu stipendija su:
1. uspjeh učenika/studenta u prethodnoj školskoj/studijskoj godini;
2. godina školovanja/studija;
3. sudjelovanje na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju i plasman na tom natjecanju u dvije prethodne školske/studijske godine;
4. materijalni položaj;
5. socijalni uvjeti i
6. deficitarna zanimanja prema točci III. ovog Natječaja.
Na temelju Mjerila i kriterija, koji se iskazuju u bodovima, sastavlja se Rang–lista za svaku grupu kandidata iz točke I. pod A) i pod B) ovoga Natječaja.
Izbor Stipendista izvršit će se na osnovi konačne Rang-liste.

III. Deficitarna zanimanja od interesa za Grad Pazin prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za područje Grada Pazina su:
a) za srednje škole nema deficitarnih zanimanja;
b) za sveučilišni studij: 1) kemija – nastavnički smjer, 2) geografija – nastavnički smjer i 3) socijalni rad.

IV. Iznos mjesečne stipendije: 550,00 kuna za učenike i 700,00 kuna za studente.

V. Stipendije se odobravaju za vrijeme trajanja programa obrazovne ustanove.
Stipendije se isplaćuju učenicima od 1. rujna do 30. lipnja, a studentima od 1. listopada do 31. srpnja.

VI. Prijave na ovaj Natječaj, s potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se osobno ili preporučeno poštom na adresu: GRAD PAZIN, Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, 52000 PAZIN, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10 (dalje: Upravni odjel) i to:
a) UČENICI – najkasnije do 30. rujna 2015. godine te
b) STUDENTI – najkasnije do 31. listopada 2015. godine.
Obrazac Prijave može se preuzeti u gradskoj upravi u Pazinu, ulica Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10 (prizemlje, hodnik lijevo) ili ispisati Obrazac koji je dostupan na internetskim stranicama Grada Pazina (www.pazin.hr).
Nepravodobne i nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII. Prijavi na Natječaj prilažu se:
1. Fotokopija svjedodžbe, indexa ili druge isprave s ocjenama postignutim u prethodnoj godini školovanja/studiranja, ovjerena u Upravnom odjelu, u srednjoj školi, na visokom učilištu ili kod javnog bilježnika (uz predočenje originala tih isprava);
2. Potvrda ili Uvjerenje Škole za učenike prvih razreda srednje škole i visokog učilišta za studente prve godine studija ako su pri upisu zauzeli mjesto među 5% na vrhu liste upisanih;
3. Potvrda ili Uvjerenje o upisu u odgovarajuću srednju školu ili na visoko učilište, s naznakom godine školovanja/studiranja;
4. Potvrda ili dokumentacija o sudjelovanju i plasmanu na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju u dvije prethodne školske/studijske godine;
5. Potvrde o prihodima članova zajedničkog domaćinstva:
a) Potvrda o prosječnoj mjesečnoj neto isplaćenoj plaći za članove domaćinstva za razdoblje od tri (3) mjeseca koji prethode mjesecu u kojem se podnosi Prijava;
b) Rješenje Porezne uprave (izdano na temelju ostvarenog dohotka u 2014. godini) za članove domaćinstva koji obavljaju samostalni rad (privatno poduzetništvo, razni obrti) s naznakom umanjenog iznosa za poreze koji su plaćeni za tu godinu;
c) Potvrda o visini mirovine za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se podnosi Prijava;
d) Potvrda o neto primicima od imovine, autorskih honorara i od drugih primanja koja podliježu oporezivanju u prethodnoj godini;
6. Dokumenti vezani uz socijalne uvjete podnositelja Prijave:
a) Smrtni list – ukoliko je podnositelj Prijave bez jednog ili oba roditelja;
b) rješenje ili potvrde Centra za socijalnu skrb – ukoliko je podnositelj Prijave dijete samohranog roditelja, ako ima člana domaćinstva kojem je potrebna pomoć i njega druge osobe, ako živi u udomiteljskoj obitelji, ako živi u jednoroditeljskoj obitelji ili ako je žrtva obiteljskog nasilja;
c) Rodni list djeteta – ukoliko je podnositelj Prijave roditelj djeteta;
d) Ugovor o najmu – ukoliko je podnositelj Prijave podstanar u mjestu školovanja;
e) Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ukoliko je podnositelj Prijave osoba s invaliditetom iznad 50%;
f) Potvrda ili Uvjerenje o upisu u odgovarajuću srednju školu ili na visoko učilište za svakog člana obitelji;
7. Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva ovjerena potpisima dvaju punoljetnih svjedoka koji nisu u užem srodstvu s podnosiocem Prijave (ispunjava se u Upravnom odjelu uz predočenje osobnih iskaznica) i
8. Drugi dokumenti ako su potrebni za dokazivanje uvjeta iz ovog Natječaja:

VIII. Podaci i dokumenti koji se dostavljaju uz Prijavu kao i za vrijeme trajanja Ugovora o stipendiranju podložni su provjeri. Ukoliko se u postupku utvrdi da podaci ne odgovaraju stvarnom stanju korisnik gubi pravo na ostvarivanje prava za dodjelu stipendije, i obvezan je vratiti Gradu Pazinu iznos primljen na ime stipendije, a sve prema Pravilniku_o_dodjeljivanju_stipendija_učenicima_i_studentima_s_područja_Grada_Pazina  („Službene novine Grada Pazina“ broj 13/11.).

IX. Ovaj Natječaj objavit će se na internetskim stranicama (www.pazin.hr) i na Oglasnoj ploči Grada Pazina.
Informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu, osobno ili putem telefona na 635-097 i 635-098.

KLASA: 602-01/15-01/12
URBROJ: 2163/01-01-01-15-3
Pazin, 27. kolovoz 2015.
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA
Gradonačelnik
Renato Krulčić

Obrazac prijave na Natječaj za stipendiranje 2015-2016.

Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

Pravilnik_o_dodjeljivanju_stipendija_učenicima_i_studentima_s_područja_Grada_Pazina