Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Nakon 16 godina Pazinu vraćeno boćalište, vanjsko igralište i druge nekretnine

07. listopada u velikoj vjećnici Grada Pazina održana je konferencija za medije na kojoj su sudjelovali gradonačelnik Renato Krulčić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Daniel Maurović, Aleksandar Anzur, dopredsjednik Svjetske boćarske federacije, Jelisije Jovičić predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Pazina i Armando Lušetić tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Pazina.

1. Tema konferencije bila je vezana uz pozitivnu presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojom se nakon 16 godina, koliko je trajao postupak, u vlasništvo Grada Pazina vraća prostor boćališta, vanjskog igrališta i pripadajućih nekretnina odnosno ugostiteljskog objekta sa terasom. Tuženiku- „Istracommerce“ d.d. Pazin naloženo je da izdatabularnu ispravu podobnu za uknjižbu prava vlasništva na ime Grada, jer će u protivnom po proteku roka od 15 dana, takva isprava biti ishodovana temeljem ove presude. Tom prigodom Gradonačelnik je prisutne upoznao sa kronologijom događaja i dugotrajnom bitkom za spomenute nekretnine.

Naime, godine 1989. u Pazinu je održano europsko prvenstvo u boćanju, zbog čega je izgrađena boćarska dvorana i adaptirano vanjsko igralište. Po tadašnjim propisima investitor nije mogla biti Općina Pazin niti SOFK-a pa je bilo dogovoreno da to bude Istracommerce unutar SOUR-a PPK, pri čemu je SOFK-a na njih bez naknade prenio pravo korištenja zemljišta u društvenom vlasništvu. Istracommerce se u listopadu 1995. godine upisuje kao vlasnik tih nekretnina iako su čelni ljudi toga društva dobro znali kako se gradila Dvorana i zašto je zemljište za njenu izgradnju prenijeto na Istracommerce. O tome nisu obavijestili Općinu i SOFK-u.U isto vrijeme, na temelju izmjena Zakona o športu, Grad donosi akt o preuzimanju u vlasništvo športskih objekata i drugih športskih nekretnina. Zbog upornog odbijanja Istracommercea da Boćarsku dvoranu i druge nekretnine preda u vlasništvo Gradu Pazinu, bez naknade, Grad je krenuo u pravnu bitku koja je trajala 16 godina. U prvom pokušaju da povrati svoju imovinu Grad Pazin  25. listopada 1997. podnosi Općinskom sudu u Pazinu Tužbu protiv  «Istracommerce» d.d. Pazin. Općinski sud u Pazinu donosi Presudu 22. svibnja 2000. godine kojom se utvrđuje da je Grad Pazin zajedno sa „Istracommerce“ d.d Pazin suvlasnik sporne imovine. Na takvu prvostupanjsku presudu Grad Pazin i «Istracommerce» podnose žalbe Županijskom sudu u Puli koji usvaja žalbe i ukida presudu Općinskog suda u Pazinu te predmet vraća na ponovni postupak. U ponovljenom postupku Općinski sud u Pazinu donosi presudu (2.6.2004.) i utvrđuje da je Grad Pazin vlasnik svih nekretnina. Na takvu Presudu «Istracommerce» d.d. Pazin ponovno podnosi žalbu Županijskom sudu u Puli koja biva prihvaćena, presuđuje u korist Istracommerce i dopušta reviziju. Protiv presude Županijskog suda od 1. ožujka 2006., Grad Pazin obraća se Vrhovnom sudu Republike Hrvatske koji odbacuje  reviziju kao nedopuštenu. Nedugo zatim protiv rješenja Vrhovnog suda Grad Pazin podnosi Ustavnu tužbu – 18.10.2007. godine, s obrazloženjem da je Vrhovni sud učinio tešku procesnu povredu kada je odbacio reviziju kao nedopuštenu, s obzirom da je u konkretnom slučaju revizija bila dopuštena sukladno presudi Županijskog suda u Puli, odnosno sve u skladu sa Zakonom o parničnom postupku.  Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske usvojena je ustavna tužba i ukida  se rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predmet vraća tome Sudu na ponovni postupak.  U ponovljenom postupku Vrhovni sud Republike Hrvatske je 19.3.2013. donosi presudu: Prihvaća se revizija tužitelja te se preinačuje presuda Županijskog suda u Puli broj GŽ-3364/04-2 od 1. ožujka 2006. na način da se odbija žalba tuženika kao neosnovana te se potvrđuje presuda Općinskog suda u Pazinu broj P-17/03-60 od 2. lipnja 2004.“prema kojoj jeGrad Pazin vlasnikkč.br. 189/3, kč.br. 192/1i kč.br. 1399, sve k.o. Pazin, u naravi zgrada Boćališta i vanjsko igralište, te zgrada (objekt Pod lipom) i dvorište. Gradonačelnik se potom zahvalio svima koji su sudjelovali u postupku, izrazio zadovoljstvo što je dvorana u posjedu grada te što će se u njoj nastaviti ispisivati slavna boćarska povijest Pazina. Nije se propustio osvrnuti na događaje poput onog iz 1989. kada je Pazin bio domaćin VII. seniorskog prvenstva Europe te lanjske uspješne organizacije Prvenstva Europe. Isto tako izrazio je nadu da će se u budućnosti u Dvorani odvijati brojne nove aktivnosti koje će etablirati Pazin kao svjetski poznati grad boćanja. Novinarima se obratio i Aleksandar Anzur koji nije krio oduševljenje novonastalom situacijom te zaključio kako donesena odluka ima podršku Istarskog i Hrvatskog boćarskog saveza kao i Svjetske boćarske federacije. Anzur je iznio mišljenje kako su stvoreni preduvjeti za kvalitetniji rad klubova, mogućnost proširivanja boćarskih aktivnosti u vidu ljetnih kampova za mlade ali i prostor za daljnje organizacijske izazove.   2. O drugim (II.) izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Grada Pazina izvijestio je pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Daniel Maurović. Pročelnik je naglasio kako su glavni ciljevi izmjena i dopuna usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, usklađivanje sa Prostornim planom Istarske Županije te usklađivanje uvjeta značajnih za razvoj prostora, a sve to izrađeno je na novoj podlozi- digitalnom katastru. Prijedlog plana upućen je na javnu raspravu koja traje od 14.-30. 10 te se pozivaju svi zainteresirani građani da aktivno sudjeluju-  pogledaju Plan koji će za to vrijeme biti izložen u holu Spomen doma i prisustvuju na javnoj raspravikoja će se održati 23.10 u maloj koncertnoj dvorani Spomen Doma. 3. Isto tako pročelnik se dotaknuo pitanja legalizacija te najavio rješavanje svih pristiglih zahtjevado 2015. godine čemu će pridonijeti preraspodjela posla, odnosno zapošljavanje još dva vježbenika na stručno usavršavanje te angažiranje više stručne suradnice za prostorno planiranje isključivo na poslovima legalizacije. 4. Posljednja tema obuhvaćena konferencijom odnosila se na novinske natpise o odlaganju otpada na sanirano odlagalište Jelenčići V. Gradonačelnik i suradnici javno su i s punom odgovornošću ustvrdili kako Pazinu ne prijeti ekološka katastrofa te upoznali prisutne sa situacijom na terenu. 2007. godine izrađena je stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole kojom je predviđena sanacija tijela odlagališta i nastavak odlaganja otpada. Na temelju navedene podloge Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je 19.03.2007. godine donijelo Rješenje kojim se prihvaća namjeravani zahvat – sanacija i nastavak rada odlagališta komunalnog otpada, uz primjenu mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Grad Pazin je 2007. godine ishodio Lokacijsku dozvolu, a u prosincu 2010. godine i Potvrdu glavnog projekta kojim je odobrena sanacija i nastavak rada odlagališta u kontroliranim uvjetima do visine oko 10 metara, dok se ne ostvare uvjeti za odvoz otpada u Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun. Po izdanoj lokacijskoj dozvoli izvršen je otkup zemljišta i formirana parcela odlagališta, a 2012. godine započela je sanacija tijela odlagališta u skladu sa Glavnim projektom i posebnim uvjetima građenja: Po provedenom postupku javne nabave, 3.07.2012. donesena je Odluka o odabiru kojom je odabrana Zajednica ponuditelja  G.T. TRADE d.o.o., obrt GAJANA KOP  i GEO 7 d.o.o. 3.10.2012. sklopljen Ugovor o izvođenju radova Sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Jelenčići V“  – I faza na temelju kojeg su izvedeni radovi Sanacije, te su na taj način ostvareni uvjeti za kontrolirani nastavak odlaganja otpada na toj lokaciji, sve u skladu s izdanim dozvolama. Osim toga Gradonačelnik je ukazao na dobru dosadašnju suradnju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odnosno Ministarstvom zaštite okoliša i prirode. Detaljnije o ovoj temi govoriti će se u petak 11.10.2013. za kada je najavljena konferenciji za medije, a ukoliko to vrijeme bude dozvoljavalo biti će organizirani posjet odlagalištu.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.