Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Komunalno poduzeće Usluga d.o.o. Pazin uvodi novi sustav gospodarenja komunalnim otpadom

Trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin jučer je započelo sa postavljanjem polupodzemnih kontejnera za prikupljanje miješanog komunalnog otpada. Time je započeta prva faza postavljanja polupodzemnih kontejnera na području grada Pazina u kojoj će se postaviti 9 takvih kontejnera.

Prvi kontejner postavio se u Muntriljskoj ulici gdje će se postaviti još dva, a po jedan od preostalih šest kontejnera postaviti će u ulici 15. siječanj, ulici Dinka Trinajstića, Prolazu Jože Šurana, ulici 25. rujna, ulici Bože Milanovića i Prolazu Vincenta od Kastva.

U svrhu provedbe novog sustava gospodarenja otpadom u narednom periodu postaviti će se sveukupno četrdeset polupodzemnih kontejnera na području grada Pazina. Polupodzemni kontejneri opremiti će se otpadomjerima zapremnine 25 litara sa čitačima kartica koji su povezani sa bazm podataka, tako da će se bilježiti svako ubacivanje otpada u kontejner. Korisnici će za otvaranje kontejnera dobiti svoje kartice na kojima su njihovi podaci,  na taj način znati će se koliko otpada je pojedini korisnik mjesečno odložilo u kontejner.

Uvođenjem sustava sa polupodzemnim kontejnerima građanima će se omogućiti da na ekološki prihvatljiviji i pravedniji način odlažu miješani komunalni otpad.

Pravedniji sustav gospodarenja otpadom omogućit će korisnicima uvid u količinu odloženog  otpada i plaćanje po količini odloženog otpada.

Prednosti novih spremnika su veliki kapacitet na malom prostoru, smanjenje broja kontejnera na javnim površinama, sprječavanje raznošenja otpada i širenja neugodnih mirisa te u konačnici vizualno prihvatljivije rješenje.

Za efikasno pražnjene spremnika po principu „jedan grad, jedan dan, jedan radnik, jedan kamion“ nabavljen je i novi kamion specijalno opremljen za pražnjenje  polupodzemnih spremnika.

U naseljima izvan grada komunalni otpad prikupljati će se pomoću spremnika opremljenih čipovima, tzv. „pametni  spremnici“ koji će također biti povezani sa bazom podataka.

U sklopu uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom paralelno uz postavljanje polupodzemnih spremnika u gradu, započelo se i s dijeljenjem čipiranih spremnika po domaćinstvima u okolnim naseljima.

Pod sloganom „Pazin! Zato i odvajam otpad“, komunalno poduzeće Usluga d.o.o. Pazin, započela je i edukativnu kampanju građana te dijeli edukativne letke o uvođenju novog sustava gospodarenja otpadom i načinu smanjenja miješanog komunalnog otpada.

Zdraviji, pravedniji i ekološki održiv sustav gospodarenja otpadom iskorak je ka najvišim ekološkim standardima zbrinjavanja otpada i želji da Istra postane prva bio regija u Hrvatskoj.

A ti, paziš li na okoliš?

Pazin! Zato i odvajam otpad!

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.