Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv za predlaganje kandidata i kandidatkinja za članove i članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/15.), Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina objavljuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata i kandidatkinja za članove i članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina

1. U skladu s Odlukom o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/15.), pokreće se postupak izbora za članove i članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kao radnog i savjetodavnog tijela Gradskog vijeća, a s ciljem promicanja ravnopravnosti među spolovima na području Grada Pazina.

2. Povjerenstvo ima ukupno pet (5) članova, odnosno članica koje imenuje Gradsko vijeće na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina iz redova vijećnika Gradskog vijeća, predstavnika nevladinih udruga, nezavisnih stručnjaka i građana. Predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva biraju članovi i članice između sebe na sjednici javnim glasovanjem. Mandat članova i članica Povjerenstva vezuje se uz mandatno razdoblje Gradskog vijeća.

3. Pravo predlaganja kandidata i kandidatkinja za članove i članice Povjerenstva imaju vijećnici Gradskog vijeća Grada Pazina, političke stranke i nezavisne liste Grada Pazina koje participiraju u radu Gradskog vijeća, nevladine udruge i pravne osobe iz područja djelokruga rada Povjerenstva sa sjedištem na području Grada Pazina.

4. Prijedlozi kandidata i kandidatkinja za članove i članice Povjerenstva podnose se u pisanom obliku putem Obrasca za predlaganje kandidata i kandidatkinja za članove i članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina te zajedno s Izjavom kandidata i kandidatkinja o prihvaćanju prijedloga za izbor člana, odnosno članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina čine obvezni sastavni dio dokumentacije.

5. Iz obrazloženja prijedloga kandidata, odnosno kandidatkinja za članove i članice Povjerenstva koji je sastavni dio Obrasca za predlaganje kandidata i kandidatkinja za članove i članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina mora biti razvidno da kandidat, odnosno kandidatkinja poznaje problematiku koja spada u djelokrug rada Povjerenstva.

6. Prijedlozi kandidata i kandidatkinja za članove i članice Povjerenstva dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave ovog javnog poziva na službenim stranicama Grada Pazina, na adresu:

GRAD PAZIN,

Družbe svetog Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin
Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina

s naznakom
„Prijedlog kandidata i kandidatkinja za izbor članova i članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina “.

7. Nepravovremene, nepotpune ili nepravilno sastavljene Prijedloge kandidata i kandidatkinja neće se razmatrati.

 

KLASA: 023-01/17-01/40                                                                                                                 Predsjednik
URBROJ: 2163/01-03-03-17-2                                                                                        Komisije za izbor i imenovanja
Pazin, 24. srpnja  2017.                                                                                                               Valter Žgrablić, v.r.

 

Prilog:

  1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina,
  2. Obrazac za predlaganje kandidata i kandidatkinja za članove i članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina,
  3. Izjava kandidata ili kandidatkinje o prihvaćanju prijedloga za izbor člana ili članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina.