Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv za organizaciju prostora za privremeno i povremeno parkiranje vozila u sklopu manifestacije „Drukčije ljeto u Pazinu“ 2024. godine

Na temelju Odluke o raspisivanju javnih poziva za programe i organizaciju podržavajuće infrastrukture i usluga u sklopu manifestacije „Drukčije ljeto u Pazinu“ 2024. godine, KLASA: 610-01/24-01/14, URBROJ: 2163-01-01/01-24-3, od 8. svibnja 2024. godine, Upravni odjel za komunalni sustav Grada Pazina objavljuje

JAVNI POZIV

za organizaciju prostora za privremeno i povremeno parkiranje vozila u sklopu manifestacije „Drukčije ljeto u Pazinu“ 2024. godine

 1. PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za organizaciju podržavajuće infrastrukture u sklopu manifestacije „Drukčije ljeto u Pazinu“ 2024. godine kako bi se na područjima pojačanog (turističkog) prometa privremeno uređenom infrastrukturom spriječilo prometno preopterećenje, devastacija krajolika, te osigurala sigurnost i nesmetano prometovanje mještanima i posjetiteljima, osobito na onim lokalitetima na kojima je prethodnih godina zamijećeno opterećenje većim brojem posjetitelja koje je uzrokovalo prometne, sigurnosne i ekološke probleme na javnim i privatnim površinama. Podržavajuća turistička infrastruktura podrazumijeva organizaciju prostora za privremeno i povremeno parkiranje vozila.

 1. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Prijaviti se mogu vlasnici zemljišta ili pravne osobe sa pisanom dozvolom vlasnika zemljišta, a koji imaju prebivalište na području Grada Pazina te prijava udovoljava sljedećim uvjetima:

2.1. Prihvatljiva lokacija zemljišta za organizaciju prostora za privremeno i povremeno parkiranje  vozila

 • da ima osiguran/uređen pristup s javne prometne površine,
 • da se nalazi izvan užeg centra grada Pazina, a u blizini kulturnih i prirodnih znamenitosti,
 • da se nalazi u blizini lokacije koja je prethodnih godina bila opterećena većim brojem posjetitelja što je uzrokovalo prometne probleme na javnim i privatnim površinama,
 • da predloženo zemljište za organizaciju parkirališta ne ograničava siguran i neometan pristup željenoj lokaciji,
 • da se ne nalazi u području građevinskih i drugih radova te ograničenog kretanja vozila i pješaka zbog privremene regulacije prometa ili drugih ograničenja.

2.2. Uvjeti prostora za privremeno i povremeno parkiranje vozila koje odabrani prijavitelj mora osigurati

 • prostor za privremeno i povremeno parkiranje vozila mora imati osigurano redovno upravljanje,
 • čišćenje i prikupljanje otpada te njegovo propisno zbrinjavanje putem pružatelja javne usluge,
 • sanitarni čvor, odnosno mobilni WC s redovitim održavanjem.

2.3. Obveze/odgovornost odabranog prijavitelja

 • odabrani prijavitelj je dužan prilikom pripreme i upravljanja parkiralištem paziti na okoliš, poštivati propise i planove vezane za zaštitu okoliša i upravljanje područjem ekološke mreže, te poduzeti sve mjere protiv onečišćenja krajolika ili vode,
 • prilikom pripreme i upravljanja parkiralištem odabrani prijavitelj dužan je poštivati pozitivne propise RH za djelatnost koju obavlja te poštivati propise o javnom redu i miru, propise o komunalnom redu i propise o uređenju prometa na području Grada Pazina.

2.4. Mjere posebne zaštite

 • trajne i građevinske intervencije u prostor (poput temeljenja, gradnje i sl.) nisu dozvoljene,
 • postavljene pokretne naprave moraju udovoljavati pozitivnim zakonskim propisima.
 1. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava na Javni poziv se podnosi putem obrasca prijave (u prilogu) koji mora biti uredno ispunjen i potpisan te mora sadržavati:

 • opis i obrazloženje prijedloga rješenja parkirališta s vizualizacijom i/ili skicom iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje svih uvjeta iz točke 2.1. ovog Poziva, kao i broj predviđenih parkirnih mjesta,
 • opis načina upravljanja iz kojeg je jasno vidljivo zadovoljenje svih uvjeta iz točke 2.2. ovog Poziva,
 • dokaz o vlasništvu ili pisanu dozvolu vlasnika zemljišta,
 • presliku katastarskog plana i/ili snimak s geoportala.

Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj internetskoj stranici Grada Pazina: www.pazin.hr

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Pazina.

Prijave se zaprimaju isključivo na ispunjenoj prijavnici do petka, 17. svibnja 2024. godine (bez obzira na način prijave),  i to:

 • elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected]
 • poštom ili osobno na: Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav; Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin

Zaprimljene prijave otvara Komisija za evaluaciju i odabir rješenja pristiglih po javnom pozivu.

Prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave, prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva, neće se razmatrati.

Komisija zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih prijava.

Grad Pazin može odobriti najviše jednu lokaciju parkirališta po mjesnom odboru koja zadovoljava sve uvjete ovog Poziva.

U slučaju više prijava za isti mjesni odbor, prednost ostvaruje prva pristigla prijava.

Za predmetnu namjenu predviđen je rad najdulje u vremenu od 1. svibnja do 30. rujna 2024. godine.

 1. REZULTATI JAVNOG POZIVA

Odabranom prijavitelju nadležni Odjel za komunalni sustav Grada Pazina izdati će rješenje kojim će se odobriti organizacija prostora za privremeno i povremeno parkiranje vozila.

Upravni odjel za komunalni sustav

Priloženi dokumenti: 

Javni poziv_parkiralište

Obrazac_ parkiralište (prijavnica)