Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv za najam pokretnog objekta/drvene kućice u svrhu unapređenja usluga i/ili podržavajuće turističke infrastrukture u sklopu manifestacije “Drukčije ljeto u Pazinu 2022.“

Na temelju Odluke o raspisivanju javnih poziva za programe i organizaciju podržavajuće infrastrukture i usluga u sklopu manifestacije „Drukčije ljeto u Pazinu 2022.“, KLASA: 610-01/22-01/04, URBROJ: 2163-01-1/1-22-3, od 4. svibnja 2022. godine, i Zaključka Gradonačelnice  KLASA: 363-04/22-01/11, URBROJ: 2163-01-1/1-22-7, od 20. lipnja 2022. godine, Upravni odjel za komunalni sustav Grada Pazina objavljuje

JAVNI POZIV

 za iskazivanje interesa za najam pokretnog objekta/drvene kućice u svrhu unapređenja pružanja usluga i/ili organizacije podržavajuće turističke infrastrukture u sklopu manifestacije “Drukčije ljeto u Pazinu 2022.“

 1. CILJ JAVNOG POZIVA

U sklopu manifestacije „Drukčije ljeto u Pazinu 2022“ Grad Pazin raspisuje ovaj Javni poziv s ciljem da se udrugama/organizacijama civilnoga društva, te pravnim i privatnim osobama pruži podrška za organizaciju programa te organizaciju podržavajuće turističke  infrastruktre i usluga, osobito na onim lokalitetima na kojima je prethodnih godina zamijećeno opterećenje većim brojem posjetitelja koje je uzrokovalo devastaciju, onečišćenje i ekološke probleme na javnim i privatnim površinama.

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za najam tri (3) pokretna objekta – drvene kućice (2,00 x 2,00 m) u svrhu unapređenje pružanja usluga i/ili organizacije podržavajuće turističke infrastrukture u sklopu manifestacije “Drukčije ljeto u Pazinu 2022.“, pri čemu:

 • Unapređenje pružanje usluga podrazumijeva uslužnu djelatnost kiosk prodaje pića i napitaka, poljoprivrednih proizvoda, rukotvorina, suvenira, i sl.
 • Unapređenje organizacije podržavajuće turističke infrastrukture podrazumijeva organizaciju aktivnosti poput kiosk prodaje ulaznica, naplate parkiranja i sl.
 1. VISINA NAJMA I VRIJEME NAJMA POKRETNOG OBJEKTA/ DRVENE KUĆICE

Početna cijena najma pokretnog objekta/drvene kućice je 300,00 kuna mjesečno.

Odabranom ponuditelju rješenjem će se odobriti najam od 1. srpnja do 30. rujna 2022. godine.

 1. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Prijaviti se mogu udruge/organizacije civilnoga društva, te pravne i privatne osobe s područja Grada Pazina koji imaju registriranu djelatnost za pružanje usluga na otvorenom i/ili za organizaciju podržavajuće  turističke infrastrukture te udovoljavaju sljedećim uvjetima:

4.1. Uvjeti prostora/zemljišta za postavljanje pokretnog objekta/drvene kućice

 • da imaju osiguran prostor/zemljište za pružanje usluga i/ili organizaciju podržavajuće turističke infrastrukture (rješenje ili odobrenje nadležnog tijela),
 • da se prostor/zemljište nalazi u blizini lokacije koja je prethodnih godina bila opterećena većim brojem posjetitelja
 • da je predložena lokacija na zemljištu za postavljanje pokretne naprave/kućice udaljena minimalno 50 metara od kulturnih i prirodnih znamenitosti te da ne ograničava siguran i neometan pristup željenoj lokaciji,
 • da se prostor/zemljište za postavljanje pokretne naprave/kućice ne nalazi u području građevinskih i drugih radova te ograničenog kretanja vozila i pješaka zbog privremene regulacije prometa.

4.2. Uvjeti za korištenje pokretnog objekta/drvene kućice koje odabrani prijavitelj mora osigurati

 • prostor na koji se postavlja pokretni objekt/drvena kućica mora imati osigurano redovno upravljanje,
 • čišćenje i prikupljanje otpada te njegovo propisno zbrinjavanje putem pružatelja javne usluge (ugovor).

4.3. Obveze/odgovornost odabranog prijavitelja

 • odabrani prijavitelj je dužan prilikom postavljanja i korištenja pokretnog objekta/drvene kućice paziti na okoliš, poštovati propise i planove vezane za zaštitu okoliša i upravljanje područjem ekološke mreže, te poduzeti sve mjere protiv onečišćenja krajolika ili vode,
 • prilikom korištenja pokretnog objekta/drvene kućice odabrani prijavitelj dužan je poštovati pozitivne propise RH za djelatnost koju obavlja te poštovati propise o javnom redu i miru, propise o komunalnom redu, ugostiteljskoj djelatnosti i/ili trgovačkoj djelatnosti,
 • osigurati siguran dovoz, montažu i odvoz kućice (skladište se nalazi u Sv. Petru u Šumi),
 • brinuti o kućici pažnjom dobrog gospodara, voditi računa o sprječavanju eventualnih oštećenja, te o povratu kućice u ispravnom, zatečenom, stanju.

4.4. Posebni uvjeti i mjere posebne zaštite

 • trajne i građevinske intervencije u prostor (poput temeljenja, gradnje i sl.) za postavljanje pokretnog objekta/drvene kućice nisu dozvoljene,
 • izgled pratećih sadržaja uz pokretni objekt/drvene kućice treba biti uklopljen u prirodni okoliš na način da se za sve vanjske/vidljive sadržaje (suncobrani, klupe i sl.) u najvećoj mogućoj mjeri koriste prirodni materijali poput drva, trstike i slično.
 1. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava na Javni poziv se podnosi putem obrasca prijave (u prilogu) koji mora biti uredno ispunjen i potpisan te mora sadržavati:

 • dokaz o registriranoj djelatnosti sukladno općim uvjetom iz točke 4. ovog Javnog poziva
 • dokaz da prostor/zemljište na koje se postavlja pokretni objekt/drvena kućica ima odobrenje za pružanje usluga i/ili organizaciju podržavajuće turističke infrastrukture (rješenje ili odobrenje nadležnog tijela)
 • opis i obrazloženje lokacije za postavljanje pokretnog objekta/drvene kućice s vizualizacijom i/ili skicom iz koje je jasno vidljivo zadovoljavanje svih ostalih uvjeta iz točke 4.1. ovog Poziva,
 • opis načina upravljanja iz kojeg je jasno vidljivo zadovoljenje svih uvjeta iz točke 4.2. ovog Poziva,
 • presliku katastarskog plana i/ili snimak s geoportala lokacije zemljišta,
 • ponuđenu cijenu najma,

Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj internetskoj stranici Grada Pazina: www.pazin.hr

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave se zaprimaju isključivo na ispunjenoj prijavnici do srijede, 29. lipnja 2022.  godine ,bez obzira na način prijave),  i to:

– elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected]

– poštom ili osobno na: Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav; Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin.

Zaprimljene prijave otvara Komisija za evaluaciju i odabir rješenja pristiglih po Javnom pozivu.

Prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave, prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva, neće se razmatrati.

Komisija zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih prijava.

Ponuđena cijena najma ne smije biti manja od početne cijene najma iz točke 3. Poziva.

Grad Pazin će odobriti najviše jedan  pokretni objekt/drvenu kućicu po jednoj prijavi koja zadovoljava sve uvjete ovog Poziva.

U slučaju da pristigne više od tri valjane ponude, 30. lipnja 2022. godine u 12:00 sati provesti će se postupak usmene javne dražbe nakon koje će ponuditelj koji ponudi najviši iznos ostvariti pravo najma pokretnog objekta/drvene kućice.

 1. REZULTATI JAVNOG POZIVA

Odabranom prijavitelju nadležni Upravni odjel za komunalni sustav Grada Pazina izdati će rješenje kojim će se odobriti najam pokretne naprave/drvene kućice na vrijeme od 1. srpnja do 30. rujna 2022. godine.

Priloženi dokumenti: 

Javni poziv_iskazivanje interesa_najam pokretne_drvene kućice

_Obrazac_ prijava_