Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv za najam javne površine u sklopu proslave tradicionalnog blagdana RIM 2023.

Na temelju članka 10. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Grada Pazina“ broj 32/15, 11/19), članka 17. Odluke o porezima Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/17, 43/17, 51/22) te Zaključka Gradonačelnice KLASA: 363-04/23-01/23, URBROj: 2163-01-01/01-23-3, od 06. srpnja 2023. godine, Upravni odjel za komunalni sustav Grada Pazina objavljuje

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za najam javne površine za pružanje ugostiteljskih usluga i/ili postavljanja pokretnih naprava za zabavu u sklopu proslave tradicionalnog blagdana u Pazinu – Rim 2023. godine

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Proslava tradicionalnog blagdana u Pazinu – Rim 2023. godine, održat će se dana 05./06. kolovoza 2023. godine s centralnim događajima na pazinskom Trgu slobode te ulici 25. rujna. Na Trgu slobode nastupaju Maja Šuput te Minea kao predgrupa (od 22:00 do 2:00 sata u noći). Prije i nakon glavnih izvođačica očekuje se i lokalni prateći programi (od 19:00 sati). Program završava u 04:00 sata u nedjelju, 06. kolovoza 2023. godine.

Predmet ovog poziva na iskazivanje interesa su lokacije za pružanje ugostiteljskih usluga i postavljanja naprava za zabavu u sklopu manifestacije.

II. LOKACIJE I CIJENE

  1. Jedna (1) lokacija za postavljanje zabavnog parka (skup naprava i/ili uređaja s izraženim zvučnim i svjetlosnim efektima namijenjenih zabavi djece i odraslih – vrtuljak, trampolin, naprava na napuhavanje i slično), maksimalne površine 500,00 m², na prostoru Trga slobode (parkiralište – od ulaza na parkiralište do ravnine s ulazom u IKB), za početni iznos od 620,00 eura.
  2. Dvije (2) lokacije za postavljanje naprava za zabavu (vrtuljak, trampolin, naprava na napuhavanje i slično), površine do 60 m², na prostoru ulice Dinka Trinajstića, za iznos od 125,00 eura po lokaciji.
  3. Četiri (4) lokacije za postavljanje štandova za prodaju proizvoda kao što su igračke, suveniri, rukotvorine i slično te za postavljanje pokretnih radnji za prodaju hrane (palačinke, kokice, šećerna vuna, bomboni, domaći proizvodi i slično na prostoru asfaltiranog dijela Trga slobode (parkirališta – od oglasnog predmeta kod aparata za naplatu parkiranja do ravnine s ulazom u IKB – banku), maksimalne površine 5 m² za iznos od 125,00 eura po lokaciji.
  4. Dvije (2) lokacije za postavljanje štanda za prodaju balona, maksimalne površine 2,00 m², u ulici 25. rujna (uz Trg slobode), za iznos od 85,00 eura po lokaciji.
  5. Dvije (2) lokacije za postavljanje štanda za prodaju balona, maksimalne površine 2,00 m², na prostoru ulice Dinka Trinajstića (nasuprot zgrade Pasaja) i/ili ulice 25. rujna (parkiralište nasuprot Erste banke), za iznos od 60,00 eura po lokaciji.
  6. Četiri (4) lokacija za postavljanje pokretnih radnji za prodaju hrane (palačinke, kokice, šećerna vuna, bomboni, domaći proizvodi i slično) te za postavljanje štandova za prodaju proizvoda kao što su igračke, suveniri, rukotvorine i slično na prostoru ulice Dinka Trinajstića (nasuprot zgrade Pasaja) i/ili ulice 25. rujna (parkiralište nasuprot  Erste banke), maksimalne površine 5 m² za iznos od 85,00 eura po lokaciji.

III.  UVJETI ZA ODOBRENJE I KORIŠTENJE

Za lokacije 1. i 2. navedene u točki II. ovog Poziva, Upravni odjel za komunalni sustav Grada Pazina će ukoliko pristignu dva ili više zahtjeva koji se odnose na istu lokaciju, provest usmenu javnu dražbu za predmetnu lokaciju.

Za lokacije od 3. do 6. navedene u točki II. ovog Poziva, Upravni odjel za komunalni sustav Grada Pazina popunjavat će lokacije na temelju dostavljenih zahtjeva do konačnog popunjena raspoloživih lokacija označenih na skici u prilogu ovog Zaključka.

Za sve zahtjeve koji kombiniraju usluge iz točke 1. zbrajaju se površine i iznos poreza za svaku pojedinu uslugu u kombinaciji.

Odabrani korisnik može započeti postavljati opremu i uređaje na odobrenoj javnoj površini od 18:00 sati dana 04.08.2023. godine (petak) te istu mora osloboditi najkasnije do 12:00 sati dana 06.08.2023. godine (nedjelja).

Odabrani korisnik obvezan je prije početka korištenja javne površine ishoditi sve potrebne uvjete, odobrenja i suglasnosti nadležnih tijela državne uprave za djelatnost koju obavlja te osigurati slobodan koridor za prolazak žurnih službi.

Zakupljena površina mora se koristiti sukladno odobrenoj namjeni te se na istoj ne smiju obavljati bilo kakve druge aktivnosti ili radovi (bušenje rupa, probijanje i sl.).

Odobrenu površinu ne može se davati u podnajam.

IV. LOKALNI UGOSTITELJI

Lokalnim ugostiteljima na području Mjesnog odbora Pazin dozvoljava se produžetak radnog vremena do 04:00 sata u noći sa subote 05.08.2023. na nedjelju 06.08.2023. o čemu će primiti zasebno Rješenje.

Lokalnim ugostiteljima na području Mjesnog odbora Pazin odobrava se proširenje postojećih ugostiteljskih terasa za iznos od 3,00 eura za 1,00 m².

Lokalnim ugostiteljima u ulici 25. rujna i Trga slobode odobrava se proširenje postojećih ugostiteljskih terasa za maksimalno 20 m², za iznos od 3,00 eura za 1,00 m² prema prikazu na skici u prilogu ovog zapisnika te postavljanje 1 pomoćnog ugostiteljskog šanka unutar gabarita postojeće i/ili proširene terase za lokacije u ulici 25. rujna, za iznos od 15,00 eura za 1,00 m².

Korisnik je dužan proširiti postojeću ugostiteljsku terasu i postaviti stvari na način da ne ometa rad ostalih ugostiteljskih terasa i ugostiteljskih objekata, te je dužan omogućiti siguran prolaz pješaka, korištenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme.

Pored usluživanja pića i napitaka na postojećim terasama i/ili njenom proširenom dijelu u ulici 25. rujna i Trga slobode dozvoljeno je isključivo reproduciranje glazbe mehaničkim putem i/ili DJ-a, na način da ne ometa službeni program na glavnom gradskom trgu.

Ostali Zahtjevi za korištenje javne površine (kao npr. organizacija koncerata) izvan ulica 25. rujna te Trga slobode dostavljaju se na e-mail adresu: [email protected]

V. PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV I ROK ZA PRIJAVU

Prijava na Javni poziv se podnosi putem obrasca prijave (u prilogu) koji mora biti uredno ispunjen. Prijave se zaprimaju isključivo na ispunjenoj prijavnici do utorka, 25. srpnja 2023. godine (bez obzira na način prijave), i to:

– elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected] ili [email protected] ,

– poštom ili osobno na: Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav; Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj internetskoj stranici Grada Pazina: www.pazin.hr

  • Priloženi dokumenti: 

Javni poziv_RIM 2023

Obrazac_prijava_RIM 2023

Skica lokacija_RIM 2023