Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv za izbor jednog člana/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina

Na temelju članka 9. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/15. i 45/21.) a u vezi s Odlukom o razrješenju članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 7/23.), Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za izbor jednog člana/ice Povjerenstva
za ravnopravnost spolova Grada Pazina

1. Sukladno Odluci o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/15. i 45/21.) pokreće se postupak za izbor jednog člana/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kao radnog i savjetodavnog tijela Gradskog vijeća, a s ciljem promicanja ravnopravnosti među spolovima na području Grada Pazina.

2. Člana/icu Povjerenstva imenuje Gradsko vijeće na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina iz redova vijećnika Gradskog vijeća, predstavnika nevladinih udruga, nezavisnih stručnjaka i građana. Mandat članova Povjerenstva vezuje se uz mandatno razdoblje Gradskog vijeća.

3. Pravo predlaganja kandidata za člana/icu Povjerenstva imaju članovi Gradskog vijeća Grada Pazina, političke stranke i nezavisne liste Grada Pazina koje participiraju u radu Gradskog vijeća, nevladine udruge i/ili pravne osobe iz područja djelokruga rada Povjerenstva sa sjedištem na području Grada Pazina.

4. Prijedlozi kandidata za člana/icu Povjerenstva podnose se u pismenom obliku putem Obrasca za predlaganje kandidata za člana/icu Povjerenstva koji zajedno s Izjavom kandidata o prihvaćanju prijedloga za izbor člana/ice Povjerenstva čini obvezni sastavni dio dokumentacije.

5. Iz obrazloženja prijedloga kandidata za člana/icu Povjerenstva koji je sastavni dio Obrasca za predlaganje kandidata za člana/icu Povjerenstva mora biti razvidno da kandidat poznaje problematiku koja spada u djelokrug rada Povjerenstva.

6. Prijedlozi kandidata za člana/icu Povjerenstva dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva na službenim stranicama Grada Pazina, zaključno do 4. svibnja 2023., na adresu:

GRAD PAZIN,
Družbe svetog Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin
Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina
 s naznakom
„Prijedlog kandidata za izbor člana/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina “.

7. Nepravovremene, nepotpune ili nepravilno sastavljene Prijedloge kandidata neće se razmatrati.

 

KLASA: 024-10/22-01/02
URBROJ: 2163-01-02/02-23-9
Pazin, 30. ožujka 2023.

Predsjednica
Komisije za izbor i imenovanja
Tanja Grubiša, v.r.

Prilog:
1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina,
2. Obrazac za predlaganje kandidata za člana/icu Povjerenstva,
3. Izjava kandidata  o prihvaćanju prijedloga za izbor člana/ice Povjerenstva.