Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja i/ili istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2023.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 111/21 i 114/22) i članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.-pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Pazina 6. veljače 2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja i/ili istraživačkog novinarstva elektroničkih medija

od interesa za Grad Pazin u 2023. godini

 1.PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2023. godini, s općim ciljem razvoja novinarstva i medija na području Istarske županije koji ispunjavaju svoju javnu funkciju objavljujući sadržaje od javnog interesa za lokalnu zajednicu te pridonose realizaciji prava na javno informiranje u svrhu jačanja demokratskih vrijednosti, primarno demokratske rasprave, participacije građana i njihove socijalne uključenosti te razvijanje društvene odgovornosti.

Zakonom o elektroničkim medijima (NN 111/21 i 114/22) propisano je da su elektronički mediji audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Prijavu za financiranje moguće je uputiti kao Prijavu za financiranje programskih sadržaja u elektroničkim medijima i/ili kao Prijavu za potporu istraživačkom novinarstvu u elektroničkim medijima.

1.1. Prijava za financiranje programskih sadržaja u elektroničkim medijima

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Pazin koje se odnose na događaje od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, a prenose se zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno.

Broj potpora koje se mogu odobriti: do najviše tri.

Iznos potpore: najmanji iznos je 2.000,00 eura, najviši iznos je 5.500,00 eura.

Svrha dodjele financijskih potpora je podizanje kvalitete objavljenih programskih sadržaja elektroničkih medija, a koji su od interesa za Grad Pazin te obuhvaćaju sljedeća područja:

 • ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Grada Pazina;
 • promicanje participativnosti, multikulturalnosti, kulturne raznolikosti, međusobnog uvažavanja, rodne ravnopravnosti i solidarnosti;
 • poticanje stvaralaštva na lokalnim narječjima i njegovanje baštine;
 • promicanje odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zaštite okoliša i zdravlja građana te dobrobiti životinja;
 • promicanje ljudskih i političkih prava građana te unaprjeđivanje pravne i socijalne države i civilnog društva;
 • podizanje svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom, kao i promicanje i poštivanje njihovih prava i dostojanstva;
 • promicanje poduzetništva;
 • poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Grada Pazina.

1.2. Prijava za potporu istraživačkom novinarstvu u elektroničkim medijima

Većina medijskog sadržaja objavljenog na internet portalima temelji se na reaktivnoj vrsti sadržaja (priopćenja, prenošenje izjava, informacija i servisnih vijesti). No, bez istraživačkog novinarstva i nastojanja novinara da što temeljitije i potpunije obrade neku temu, najčešće vezanu uz kriminal, korupciju i druge oblike društvene patologije, mediji ne mogu biti društveni korektiv države, institucija i drugih društvenih dionika.

Broj potpora koje se mogu odobriti: do najviše dvije.

Iznos odobrene potpore: najmanji iznos je 2.000,00 eura, najviši iznos je 5.500,00 eura.

Svrha dodjele financijskih potpora je poticanje istraživačkog novinarstva kao društvenog dobra na području Istarske županije jer građani i građanke imaju pravo znati kako njihovi predstavnici obnašaju javne funkcije.

 1. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv se mogu prijaviti nakladnici sukladno čl. 39 Zakona o elektroničkim medijima koji obavljaju djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija, koji su upisani u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj.

Jedan medijski nakladnik može prijaviti programski sadržaj po točkama 1.1. i 1.2. ovog Javnog poziva, no može ostvariti pravo na bespovratna sredstva za samo jedan programski sadržaj, bez obzira na broj medija koje prijavitelj ima u vlasništvu ili ih uređuje.

U slučaju prijave dva programska sadržaja istog prijavitelja, za bespovratna sredstva bit će predložen onaj s većim brojem bodova.

2.1. Opći kriteriji

U daljnji postupak procjene ulaze prijavitelji koji su priložili sljedeće dokaze (linkom ili primjerkom dokumenta, odnosno potpisanih obrazaca i izjava).

  Kriterij   Priložen
1. Priložen dokaz da je medij upisan u Upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i radijskog programa

 

DA / NE

2. Priložen dokaz o postojanju redakcijskog statuta kako je definiran Zakonom o medijima DA/NE
3. Priložen Obrazac – Izjava DA/NE
4. Priložen obrazac za prijavu na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja i/ili istraživačkog novinarstva elektroničkih medija od interesa za Grad Pazin u 2023. godini DA/NE

 

 1. KRITERIJI VREDONAVANJA

3.1. Prijava za financiranje programskih sadržaja u elektroničkim medijima

  Kriterij   Broj bodova
1. Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga, gledanost/ slušanost / čitanost 0-5
2. Dosadašnji lokalni karakter programskog sadržaja (područje Grada Pazina) s naglaskom na programske sadržaje iz točke 1.1. ovog Javnog poziva (prethodna godina) 0-5
3. Kvaliteta prijave – kvaliteta, kreativnost, inovativnost i autorski pristup oblikovanju programskog sadržaja od interesa za Grad Pazin 0-5
4. Objavljivanje programskog sadržaja u više različitih medijskih oblika i kanala (pisani tekst, video, prijenos događaja uživo, web, društvene mreže) 0-5
5. Kvantiteta objava i emitiranog vremena/prostora 0-5

Vrednovanje po kriterijima iz tablice;

 1. (A) brzina – objava u realnom vremenu (1 bod),

(B) doseg objava (slušanost, gledanost, čitanost, posjećenost, broj pratitelja – priložiti dokaze: Google Analytics ili podatke nekog drugog sustava za praćenje za najmanje 3 mjeseca do dana prijave na ovaj Javni poziv te analitiku o broju pratitelja na društvenim mrežama): 

 • < 500 dnevno (0 bodova),
 • od 500 do 1000 dnevno (1 bod),
 • od 1000 do 2000 dnevno (2 boda),
 • od 2000 do 3000 dnevno (3 boda),
 • >3000 dnevno (4 boda).

Zbrajaju se bodovi A i B. Maksimalno po ovoj točki može se ostvariti 5 bodova.

 1. Dosadašnji lokalni karakter programskog sadržaja (područje Grada Pazina) i usmjerenost programskog sadržaja na područja iz točke 1.1. ovog Javnog poziva:
 • do tri područja (0 bodova),
 • do pet područja (1 bod),
 • do sedam područja (3 boda),
 • preko deset područja (5 bodova).
 1. Kvaliteta prijave – kvaliteta, kreativnost, inovativnost i autorski pristup oblikovanju programskog sadržaja od interesa za Grad Pazin:
 • vlastita proizvodnja programskog sadržaja (1 bod),
 • standardni programski sadržaj poput prenošenja servisnih informacija i sl. (1 bod),
 • najava programskog sadržaja koji će biti objavljen (1 bod),
 • uključivanje sugovornika (1 bod),
 • autorska kompetencija (1 bod).

Bodovi se zbrajaju. Maksimalno po ovoj točki može se ostvariti 5 bodova.

 1. Objavljivanje programskog sadržaja u više različitih medijskih oblika i kanala:
 • pisana objava i fotografija u mediju prijavitelja – web ili audio ili video oblik (1 bod),
 • objava istog programskog sadržaja iz prethodne stavke na društvenim mrežama: FB (1 bod), Instagram (1 bod), YouTube ili drugi kanali (1 bod),
 • mogućnost prijenos događaja uživo i/ili uključivanje u događaj uživo – fotografija i tekst/audio/video (1 bod).

Bodovi se zbrajaju. Maksimalno po ovoj točki može se ostvariti 5 bodova.  

 1. Kvantiteta objava i emitiranog vremena podrazumijeva količinu tematskih ili pojedinačnih objava, poziciju pojedine objave u elektroničkim publikacijama ili vrijeme emitiranja, naglasak na temu, dostupnost objave u elektroničkim publikacijama ili trajanje priloga/emisije te njihova repriza:
 • povoljnost predloženog termina emitiranja ili vidljivog mjesta objave (1 bod),
 • posebna rubrika/emisija (1 bod),
 • količina tematskih ili pojedinačnih objava na mjesečnoj razini: > 5 (1 bod),
 • dostupnosti objave/trajanje/repriza: >24 sata (2 boda),

Bodovi se zbrajaju. Maksimalno po ovoj točki može se ostvariti 5 bodova.

Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti po svim točkama kriterija vrednovanja je 25.

U rangiranje prijava za ostvarivanje potpore ulaze samo prijave koje su ocijenjene s najmanje 2 boda po  svakom pojedinom području i s najmanje 13 bodova ukupno.

3.2. Prijava za potporu istraživačkom novinarstvu

  Kriterij   Broj bodova
1. Istraživački karakter medija (najmanje pet objavljenih različitih istraživačkih priloga u području dobrog upravljanja na području Istarske županije objavljenih u razdoblju od 3 mjeseca do dana prijave na ovaj Javni poziv ili najmanje deset objavljenih različitih istraživačkih priloga u posljednjih 12 mjeseci prije objave ovog Javnog poziva) 0-5
2. Broj i relevantnost predloženih istraživačkih tema u području dobrog upravljanja na području Istarske županije do isteka 2023. godine 0-5
3. Doseg objava (slušanost/gledanost/posjećenost medija, broj pratitelja, prenošenje objava od strane drugih medija i slične informacije s kojima se dokazuje doseg i relevantnost) 0-5

Vrednovanje po kriterijima iz tablice:

 1. 0 – nije priložen dokaz ili nije potpun, 5 – dokaz priložen
 2. Broj predloženih istraživačkih članaka/tema:
 • <3 (1 bod),
 • 3 – 5 (2 boda),
 • 5 – 7 (3 boda),
 • 7 – 10 (4 boda),
 • >10 (5 bodova).
 1. (A) doseg objava (slušanost, gledanost, čitanost, posjećenost, broj pratitelja – priložiti dokaze: Google Analytics ili podatke nekog drugog sustava za praćenje za najmanje 3 mjeseca do dana prijave na ovaj Javni poziv te analitiku o broju pratitelja na društvenim mrežama):
 • < 500 (0 bodova),
 • od 500 do 1000 (1 bod),
 • od 1000 do 2000 (2 boda),
 • od 2000 do 3000 (3 boda),
 • >3000 (4 boda).

(B) prenošenje objava od strane drugih medija (priložiti dokaz: najmanje 2 objave u posljednja 3 mjeseca do dana prijave na ovaj Javni poziv)  (1 bod).

Zbrajaju se bodovi A i B. Maksimalno po ovoj točki može se ostvariti 5 bodova.

Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti po svim točkama kriterija vrednovanja  je 15.

U rangiranje prijava za ostvarivanje potpore ulaze samo prijave koje su ocijenjene s 5 bodova u prvom području ocjene i s najmanje 8 bodova ukupno.

 1. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava na Javni poziv se podnosi putem obrasca prijave (u prilogu) koji mora biti uredno ispunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom.

Obrazac prijave može se preuzeti na ovoj službenoj internetskoj stranici Grada Pazina: www.pazin.hr

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Pazina.

Sve prijave moraju u navedenom roku biti zaprimljene u pisarnici Grada Pazina, zaključno s danom 14. veljače 2023.  godine najkasnije do 15:00 sati.

Prijave ponuda šalju se preporučenom poštom na adresu:

GRAD PAZIN, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin

ili se predaju neposredno u pisarnici Grada Pazina s naznakom
„Prijava za financiranje programskih sadržaja i/ili istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2023. godini – Ne otvaraj“.

Zaprimljene prijave otvara Povjerenstvo za otvaranje i ocjenu prijava po javnom pozivu za financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2023. godini kojeg imenuje gradonačelnica iz područja medija, odgoja i obrazovanja, kulture i/ili civilnog društva. Povjerenstvo ima tri člana/članice.

Prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave, prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva, neće se razmatrati.

Povjerenstvo, po ocjeni pravovaljanih prijava, a s obzirom na visinu raspoloživih proračunskih sredstava Grada Pazina daje prijedlog broja i visine  potpora.

Zaključak o odabiru pružatelja medijskih usluga elektroničkih medija, broju i visina potpora, donosi Gradonačelnica Grada Pazina.

 1. REZULTATI JAVNOG POZIVA I POTPISIVANJE UGOVORA

Rezultati Javnog poziva objavit će se na internetskoj stranici Grada Pazina (www.pazin.hr) u roku od osam (8) dana od dana zaključenja prijava na javni poziv.

Nakladnici kojima se odobre financijske potpore sklopit će s Gradom Pazinom ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih potpora i Grada Pazina (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja, način provođenja, izvještavanje i dr.).

Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail [email protected] i/ili [email protected]

Grad Pazin zadržava pravo poništiti ovaj Javni poziv u svakom trenutku bez obrazloženja.

Priloženi dokumenti:

Javni poziv_elektronički mediji_financiranje medijskih sadržaja_istraživačkog novinarsta

Obrazac_za_prijavu_2023

Obrazac_Izjava