Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Pazina

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Pazina za 2016. godinu („Službene novine“ Grada Pazina broj 4/16.) Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Pazina.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.