Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Pazina

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Pazina za 2017. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/17.) Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u

upravnim tijelima Grada Pazina

 

       I.

U cilju korištenja Mjere aktivne politike zapošljavanja – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) Grad Pazin iskazuje interes i potrebu za prijemom polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Pazina.

 

II.

            Cilj osposobljavanja za rad, u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.).

 

III.

Kandidati/Kandidatknje (dalje: Kandidat) koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– da su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih kod HZZ-a duže od 30 dana

– da su bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od godine dana

– da su mlađe od 30 godina

– da ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju

– da su osposobljene za rad na računalu.

 

IV.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu osam (8) sati dnevno obavljat će se u upravnim tijelima Grada Pazina:

 

Red. broj Upravni odjel Naziv radnog mjesta Stručna sprema Broj izvršitelja

 

 

1.

 

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

 

 

Viši referent za socijalnu skrb i zdravstvo

 

Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene ili humanističke struke

 

 

1

 

 

2.

 

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

 

Viši stručni suradnik za proračun

 

Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke

 

 

1

 

V.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su dostaviti:

–  prijavu sa upisanim nazivom radnog mjesta na koje se prijavljuju

– kratki životopis s osobnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika diplome ili uvjerenja o stručnoj spremi o završenom odgovarajućem sveučilišnom ili stručnom studiju)

– dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog ili radnog iskustva (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

– izjavu o vrsti poslova koje je kandidat obavljao (prilaže se ukoliko je ukupni radni staž evidentiran u trajanju dužem od jedne godine)

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona – ne starije od 6 mjeseci

– uvjerenje HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba (ne starije od 30 dana)

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, izjava, uvjerenje)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.

 

VI.

U prijavi je potrebno navesti točan naziv upravnog tijela i radnog mjesta za koje se podnosi prijava (točka IV.). Uz prijavu se podnose dokazi (točka V.) u jednom primjerku.

 

VII.

Prije sklapanja ugovora kandidati će biti pozvani na razgovor.

Za osobe koje budu izabrane podnijet će se zahtjev HZZ-u za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a sa tim osobama sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koja se odnose na stručno osposobljavanje.

 

VIII.

Stručno osposobljavanje obavlja se:

– na temelju pisanog ugovora sa čelnikom upravnog tijela

– prema Programu stručnog osposobljavanja za rad

– pod vodstvom mentora.

Osobe na stručnom osposobljavanju nemaju status službenika i nisu u radnom odnosu.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.620,80 kuna, koju isplaćuje HZZ, te na naknadu putnih troškova koju isplaćuje poslodavac u visini od najmanje 0,75 kn/km i ukupnom iznosu od najviše 1.200,00 kuna.

 

IX.

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu: Grad Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, sa naznakom: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u roku od petnaest (15) dana od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči HZZ-a.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

X.

O rezultatima Javnog poziva svi kandidati biti će obaviješteni pisanim putem.

Obavijest o pozivu na razgovor (dan, sat i mjesto) bit će objavljena na Internet stranici Grada Pazina www.pazin.hr najkasnije osam (8) dana od dana proteka roka za dostavu prijava.

 

 

KLASA: 112-01/17-01/12

URBROJ: 2163/01-01-01-17-2

Pazin, 14. lipnja 2017.

                                                                                                                    GRADONAČELNIK

                                                                                                                     GRADA PAZINA

                                                                                                                       Renato Krulčić

Javni poziv SOR.pdf