Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni natječaj za prodaju vozila u vlasništvu Grada Pazina

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09, 4/13, 23/14, 1/18, 5/20, 4/21 i 24/21 – pročišćeni tekst), te članka 2. stavka 1. i članka 19. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09 i 12/18), Gradonačelnica Grada Pazina, dana 26. srpnja 2021. godine objavljuje

J A V N I  N A T J E Č A J 

za prodaju vozila u vlasništvu Grada Pazina

 

  1. Na prodaju putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda izlaže se:
  • Kategorija vozila: M1 – osobni automobil

Marka vozila: Renault

Tip vozila: Laguna

Model vozila:  2.0 DCI

Boja vozila: siva – s efektom

Vrsta motora: dizel

Oblik karoserije: Zatvoreni

U prometu od:  2008

Broj prijeđenih kilometara: 264 000 km

Snaga motora u Kw: 110 Kw

Neregistriran

Početna cijena: 15.000,00 kuna

Garantni polog 1.500,00 kuna.

 

  • Kategorija vozila: M1 – osobni automobil

Marka vozila: Citroen

Tip vozila: C 3

Model vozila:   1,4 I SX

Boja vozila: siva – s efektom

Vrsta motora: benzinac

Oblik karoserije: Zatvoreni

U prometu od:  2007

Broj prijeđenih kilometara: 115 000 km

Snaga motora u KW: 54 Kw

Neregistriran

Početna cijena: 9.000,00  kuna.

Garantni polog 900,00 kuna.

 

  1. Način i uvjeti prodaje

                Prodaja se obavlja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno – kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore      kupaca.

Sve troškove vezane uz ovjeru ugovora o kupoprodaji vozila i sve druge eventualne troškove dužan je snositi kupac.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) uključen je u cijenu.

 

  1. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

1)  Oznaka predmeta kupnje (naziv marke i tipa vozila)

2) Za fizičke osobe: ime i prezime, prebivalište i OIB (dokazuje se dostavom preslike osobne

iskaznice, a za obrtnike i preslikom obrtnice), odnosno za pravne osobe: naziv, sjedište i OIB (dokazuje se preslikom izvoda iz sudskog registra)

3) Ponuđenu kupoprodajnu cijenu koja ne može biti niža od početne cijene iz natječaja

4) Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka, tekst koje se može preuzeti na web stranici Grada Pazina  www.pazin.hr  (u privitku Javnog natječaja).

 

  1. Rok za dostavu ponude

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave Javnog natječaja.

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za kupnju automobila”.

Adresa za dostavu ponuda je Grad Pazin, Natječajna komisija za promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina, Ulica Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000, Pazin.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

  1. Uplata garantnog pologa

Garantni polog se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Pazina broj 2340009-1832100002, model 68, poziv na broj 7757-OIB Natjecatelja/natjecateljice s naznakom „Garantni polog za natječaj – prodaja automobila“.

Natjecatelju/natjecateljici čija ponuda ne bude izabrana kao najpovoljnija, uplaćeni garantni polog vratit će se u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. Ukoliko natjecatelj/natjecateljica čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija odustane  od kupnje, gubi pravo na povrat garantnog pologa.

 

  1. Odabir najpovoljnijeg ponuđača

Pri odabiru najpovoljnije ponude Natječajna komisija za promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina vodit će se kriterijem najviše ponuđene cijene.

Prispjele ponude otvorit će se u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu, a o rezultatima Javnog natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u daljnjem roku od 15 dana.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Gradom Pazinom te ukupan iznos platiti prilikom potpisivanja kupoprodajnog ugovora, u roku od 8 dana od dana dostave poziva na sklapanje ugovora.

 

  1. Rok za sklapanje Ugovora

Natjecatelj koji ostvari pravo kupnje dužan je s Gradom Pazinom zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 (osam) dana od prijema obavijesti o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja. Plaćanje kupoprodajne cijene, umanjene za iznos uplaćenog garantnog pologa, kupac mora izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od sklapanja Ugovora.

 

Vozila se mogu pregledati do isteka roka za dostavu ponuda, radnim danom od ponedjeljka do petka, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu na telefon broj 052-635-105.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike