Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika – Referent/Referentica 2. za opće poslove

Temeljem članka 17., članka 18. stavak 1, članka 19. i članka 85. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pazina raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u službu

VJEŽBENIKA

u Upravni odjel za društvene djelatnosti na radno mjesto:

1. Referent/referentica 2. za opće poslove – vježbenik/vježbenica, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Opći uvjeti:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti:

– srednja stručna sprema, upravne, birotehničke, ekonomske struke ili gimnazijskog usmjerenja

– bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)

– poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Vježbenik je obvezan pristupiti polaganju državnog ispita najkasnije do isteka vježbeničkog staža, sukladno članku 88. Zakona.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/prijavljenom na Natječaj.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na Natječaj koji/koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječu. Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao/povukla prijavu na Natječaj.

Intervju se provodi samo s kandidatima/kandidatkinjama koji/koje su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja odnosno stručnoj spremi i struci (preslika svjedodžbe)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava)
  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne stariji od mjesec dana (e-radna knjižica), iz kojeg je vidljivo da je kandidat/kandidatkinja bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž
  • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U prijavi se navode osobni podaci kandidata/kandidatkinje (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresa elektroničke pošte).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati/kandidatkinje su dužni predočiti izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/izabrana kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Kandidati/kandidatkinje koji/koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu, članak 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19., 84/21.), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), te članak 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.).

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se u prijavi na Natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. tog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.), uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, osobno ili poštom na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, s naznakom «Za prijam u službu vježbenika – Referenta/referentice 2. za  opće poslove».

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područje provjere i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru bit će objavljeni na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja objavit će se na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr  najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima Natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Prijavom na Natječaj za prijam u službu, kandidati/kandidatkinje daju suglasnost Gradu Pazinu da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka prijma u službu na neodređeno vrijeme, te da po okončanju postupka prijma, čuva njihove prijave u skladu s Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva („Službene novine Grada Pazina“ broj 1/09., 1/19. i 8/19.) i Posebnim popisom gradiva Grada Pazina s rokovima čuvanja, koji je sastavni dio tog Pravilnika, uslijed čega, podaci ne podliježu pravu na brisanje do isteka propisanog roka čuvanja natječajne dokumentacije.

KLASA: 112-01/23-01/04
URBROJ: 2163-01-05/01-23-2
Pazin, 06. veljače 2023.

Grad Pazin
Pročelnica Upravnog odjela za
društvene djelatnosti
Nevija Srdoč