Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za komunalnu infrastrukturu

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

1. Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za komunalnu infrastrukturu – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

   Uvjeti:

 • magistar/a struke ili stručni/a specijalist/ica građevinske ili druge tehničke struke
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na Natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, ako imaju na odgovarajućim poslovima radni staž od najmanje jedne (1) godine, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/prijavljenom na Natječaj.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na Natječaj koji/koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječu. Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao/povukla prijavu na Natječaj.

Intervju se provodi samo s kandidatima/kandidatkinjama koji/koje su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne stariji od mjesec dana (e-radna knjižica)
 • dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne (1) godine s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i strukom (potvrda poslodavca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/radila ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili drugi dokazi iz kojeg su vidljivi poslovi na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/radila). Napomena: iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kandidatkinja radio/radila na odgovarajućim poslovima, odnosno s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i struke koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. gore navedenog Zakona.

U prijavi se navode osobni podaci kandidata/kandidatkinje (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresa elektroničke pošte), te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati/kandidatkinje su dužni predočiti izvornike.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Kandidati/kandidatkinje koji/koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu, članak 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19., 84/21.), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), te članak 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.).

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se u prijavi na Natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. tog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20
prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20
prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, osobno ili poštom na adresu: Grad Pazin, Ured Grada, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, s naznakom «Za prijam u službu – Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica 2. za komunalnu infrastrukturu».

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područje provjere i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru bit će objavljeni na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja objavit će se na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr  najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima Natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Prijavom na Natječaj za prijam u službu, kandidati/kandidatkinje daju suglasnost Gradu Pazinu da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka prijma u službu na neodređeno vrijeme, te da po okončanju postupka prijma, čuva njihove prijave u skladu s Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva („Službene novine Grada Pazina“ broj 1/09., 1/19. i 8/19.) i Posebnim popisom gradiva Grada Pazina s rokovima čuvanja, koji je sastavni dio tog Pravilnika, uslijed čega, podaci ne podliježu pravu na brisanje do isteka propisanog roka čuvanja natječajne dokumentacije.

KLASA: 112-01/22-01/06
URBROJ: 2163-01-6/1-22-2
Pazin, 9. ožujka 2022.

Grad Pazin
Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav,
prostorno uređenje i graditeljstvo
Elvis Kliman, v.r.