Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

JAVNI NATJEČAJ za odabir i imenovanje Direktora/ice – član/ice Uprave, 1 izvršitelj/ica, na razdoblje od 4 godine (mandat)

Temeljem članka 14. stavka 1. alineja 1. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Pazin d.o.o. od 21.12.2018. godine, Nadzorni odbor Pazin d.o.o., dana 09. rujna 2021. godine, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ

za odabir i imenovanje
Direktora/ice – član/ice Uprave, 1 izvršitelj/ica, na razdoblje od 4 godine (mandat)

Kandidat/kinja za Direktora/icu – član/icu Uprave, osim uvjeta propisanih Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) mora ispunjavati i slijedeće uvjete:
1. završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij građevinske, pravne ili ekonomske struke, i ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci za odgovarajući stupanj stručne spreme.
2. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
– da kandidat/kinja nije kažnjen/a za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen/a, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne;
– da kandidatu/kinji nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;
3. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga te nepostojanje nepravomoćne presude;
4. poznavanje rada na računalu (MS office aplikacije);
5. vozačka dozvola B kategorije.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail) kandidat/inja je dužan/na priložiti:
1. životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih uvjeta iz natječaja;
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. uvjeta ovog natječaja;
3. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat/kinja ima pet godina radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme;
4. uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave;
5. vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima;
6. plan i program poslovanja društva za mandatno razdoblje od 4 godine;
7. presliku vozačke dozvole;
8. izjava da poznaje rad na računalu (MS office aplikacije);
Za potrebe izrade plana i programa poslovanja društva kandidat/inja ima pravo uvida u dokumentaciju društva.

Direktor/ica – član/ica Uprave trgovačkog društva Pazin d.o.o. iz Pazina imenuje se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Ovaj javni natječaj objavit će se na web stranicama trgovačkog društva, web stranicama Grada Pazina, te HZZ-a.
Prijava na natječaj, zajedno s dokazima o uvjetima ispunjavanja natječaja, podnosi se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na adresu: Pazin d.o.o. Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, s naznakom: Natječaj za radno mjesto – Direktor/ica – ne otvarati.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ukoliko se po objavljenom Natječaju ne izvrši izbor natječaj će se poništiti.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem posebnog propisa, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Prednost ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na Natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.
S kandidatima i kandidatkinjama koji/e su ispunili/e formalne uvjete ovog Natječaja provest će se psihološko testiranje, a s najbolja 3 (tri) procijenjena kandidata, nakon psihološkog testiranja i razgovor, a o svemu će isti/e biti obavješteni putem e-maila.
Kroz testiranje i razgovore utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, komunikacijske i interpersonalne vještine, odgovornost i stabilnost u poslu te izražena sklonost timskom radu te će se ocijeniti plan i program poslovanja društva za mandatno razdoblje od 4 godine.

Za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju/razgovoru smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Po završetku javnog natječaja, kandidati/kinje će biti obaviješteni o rezultatima.

Opis poslova Direktora/ice – član/ice Uprave:
Uprava društva sastoji se od jednog člana/ice uprave – direktora/ice društva.
Pri vođenju poslovanja društva direktor/ica, odnosno uprava ima sljedeće nadležnosti:
– zastupa i predstavlja društvo te upravlja poslovima društva u skladu s osnivačkim aktima društva i važećeg Zakona o trgovačkim društvima,
– organizira, usmjerava i usklađuje rad društva,
– zaključuje ugovore i obavlja ostale pravne poslove,
– brine o zakonitosti rada u društvu i provođenju utvrđene politike Nadzornog odbora i osnivača društva,
– ostvaruje suradnju s tijelima gradske uprave, ustanovama i organizacijama te društvima sličnog djelokruga rada,
– na sjednicama Nadzornog odbora iznosi prijedloge akta važne za poslovanje društva i provođenje odluka,
– osigurava provođenje propisa i zakona u svom djelokrugu,
– brine o poboljšanju uvjeta rada u društvu,
– obavlja druge poslove koje povjeri Nadzorni odbor društva ili osnivač društva.
Prijavom na ovaj Natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Pazin d.o.o. da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka izbora na radno mjesto Direktora/ice, te da po okončanju postupka čuva njihove prijave u skladu s zakonskim odredbama.

Nadzorni odbor
Pazin d.o.o.
Natječaj se nalazi na sljedećem linku: Natječaj Pazin d.o.o.-Direktor-ica

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike